5. Výrazy
 1. Výrazy provádějí v programu práci. Mimo jiné, výrazy jsou používány k výpočtu a přiřazování hodnot proměnným a pomáhají řídit provádění programu. Výrazy mají dvě úlohy: provedení výpočtů určených prvky výrazu a vracejí nějakou hodnotu, která je výsledkem výpočtu. Můžeme použít tuto definici: Výraz je řada proměnných, operátorů a volání funkcí, která vypočítá jednu hodnotu.

 2. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, operátory vrací hodnotu. Operátory používáme ve výrazech. Např. následující příkaz je výraz (předpokládejme, že pocet je typu int):
  pocet++;
  Tento výraz má hodnotu pocet před provedením operace.
  Datový typ vrácené hodnoty závisí na prvcích použitých ve výrazu. Předchozí výraz vrací typ int, protože ++ vrací hodnotu stejného datového typu jako je jeho operand a pocet je typu int. Jiné výrazy mohou vracet reálná čísla, řetězce apod.
  V jednom z našich předchozích programů byl použit výraz:
  (c = getchar()) != '\n'
  Tento výraz je zajímavý, neboť se skládá ze tří výrazů. Prvním výrazem je volání funkce getchar. Volání funkce vrací hodnotu přečteného znaku a tato hodnota je dalším výrazem přiřazena do proměnné c. Hodnotou tohoto výrazu je přiřazovaná hodnota (tj. přečtený znak) a tato hodnota je porovnána v posledním výrazu se znakem odřádkování. Není-li hodnota přečteného znaku znak odřádkování, pak tento výraz je pravdivý. Jak vidíme můžeme vytvářet složené výrazy z různých menších výrazů a to tak, aby datové typy části výrazu byly ve shodě. V předchozím příkladě také vidíme postup při vyhodnocování výrazu.
  Předpokládejme následující složený výraz
  x * y * z
  V tomto případě pořadí, ve kterém je výraz vyhodnocován, není podstatné neboť výsledek násobení nezáleží na pořadí násobených hodnot. Toto, ale neplatí ve všech výrazech. Např. následující výraz dává různý výsledek v závislosti na tom, zda je dříve provedena operace sčítání nebo operace dělení.
  x + y / 100
  Prioritu operací můžeme změnit použitím závorek. Např. můžeme zapsat (x + y) / 100. Jestliže závorky nepoužijeme, pak pořadí provádění operací je určeno prioritou jednotlivých operátorů. Operátory s vyšší prioritou jsou prováděny dříve. Dělení má vyšší prioritu než sčítání a náš složený výraz je ekvivalentní s výrazem
  x + (y / 100)
  V následující tabulce je uvedena priorita jednotlivých operátorů a to od nejvyšší k nejnižší prioritě. Operátory na stejném řádku mají stejnou prioritu.
  Operátory Pořadí vyhodnocování
  () [] -> >> . zleva doprava
  ! ~ + - ++ -- & *(změna typu) - unární operace  zprava doleva
  sizeof new delete typeid zprava doleva
  .* ->* zleva doprava
  * / %  zleva doprava
  + - zleva doprava
  << >> zleva doprava
  < <= > >= zleva doprava
  == != zleva doprava
  & zleva doprava
  ^ zleva doprava
  | zleva doprava
  && zleva doprava
  || zleva doprava
  ?: zprava doleva
  = *= /= %= += -= |= &= ^= <<= >>= zprava doleva
  , zleva doprava
  Když v jednom výrazu jsou operátory se stejnou prioritou, pak nějaké pravidlo musí rozhodnout, který z nich bude použit první. Všechny binární operátory mimo operátoru přiřazení jsou prováděny odleva doprava. Operátory přiřazení jsou prováděny zprava doleva.
 3. V předchozí kapitole jsme se zabývali vytvářením konzolové aplikace převádějící sekundy na minuty a sekundy. Nyní totéž vyřešíme jako aplikaci GUI (a zopakujeme si, co jsme používali v první kapitole). Na formulář umístíme editační komponentu (vyprázdníme její obsah), nad ní umístíme komponentu Label s textem ?Zadej počet sekund:, vedle editační komponenty přidáme tlačítko ?,Vypočti a pod editační komponentu vložíme další ? Label, ve které budeme zobrazovat výsledek (tuto komponentu vyprázdníme). Základní rozdíl mezi touto a konzolovou aplikací je ten, že zde zadáváme informace v editační komponentě (zadaná hodnota je brána jako řetězec znaků). Obdobně to lze říci i o výstupu (např. při zápisu do komponenty Label). Musíme se tedy zabývat převodem řetězec - číslo a také opačným převodem. Pro převod řetězce znaků na celé číslo používáme metodu ToInt a pro opačný převod konstruktor AnsiString (vlastnosti Text a Caption jsou typu AnsiString). Obsluhu stisku našeho tlačítka bude tvořit příkaz (operátory + zde spojují textové řetězce v jeden řetězec, tj. je vytvořen jeden řetězec tvaru: Výsledek: XX:XX):

 4.  Label2->Caption = "Výsledek: " + AnsiString(Edit1->Text.ToInt() / 60)
                                    + ":" + AnsiString(Edit1->Text.ToInt() % 60);
  V našem programu není ošetřeno případné zadání nečíselné hodnoty (je pouze generována standardní výjimka popisující chybu). Program vyzkoušejte, pokuste se také zadat nečíselnou hodnotu a seznamte se se standardním způsobem signalizace chyb.
 5. Pokud nepočítáme konsolové aplikace, pak  jsme v našich programech zatím nepotřebovali žádné proměnné (např. pro uložení mezivýsledků). V předchozím příkladě dvakrát převádíme text zapsaný v editačním ovladači na číslo. Toto nyní změníme, převod provedeme pouze jednou a převedenou hodnotu uložíme do proměnné. Do proměnných můžeme také umístit výsledky. Deklarujeme proměnné Sekundy a Minuty, které budou typu int. Obsluha stisku tlačítka bude nyní tvořena příkazy:

 6. int Sekundy, Minuty;
  Sekundy = Edit1->Text.ToInt();
  Minuty = Sekundy / 60;
  Sekundy %= 60;
  Label2->Caption = "Výsledek: " + AnsiString(Minuty)+ ":" + AnsiString(Sekundy);
  Vidíme, že příkazy provádějící výpočty jsou stejné jako v konzolové aplikaci, příkazy vstupů a výstupů se liší. Vyzkoušejte provést tyto změny.
 7. Upravte předchozí program tak, aby se počet sekund rozložil na počet hodin, minut a sekund (obdoba další konsolové aplikace).
 8. Vytvořte program, který bude provádět výpočet obvodu a obsahu kruhu o zadaném poloměru (každý výsledek uložte do jiné komponenty Label). Pro uložení reálných čísel používáme datový typ double. Pro převod řetězce na typ double používáme metodu ToDouble a pro opačný převod opět konstruktor AnsiString.
 9. Když se podíváme na některou obsluhu události (např. obsluhu události stisku tlačítka), pak zjistíme, že jméno obsluhy je tvořeno jménem formuláře, dvěmi dvojtečkami a jménem tvořeným z názvu komponenty a názvu události (např. Form1::Button1Click). Zatím jsme používali převážně obsluhy stisknutí tlačítka. Události je ale mnohem více. Jestliže chceme vytvořit obsluhu pro nějakou událost (stisknutí tlačítka je implicitní událostí tlačítka a obsluhu implicitní události vytvoříme dvojitým kliknutím na komponentě) provedeme to dvojitým kliknutím na události v Inspektoru objektů. Začneme vytvářet novou aplikaci, kde do středu formuláře vložíme tlačítko a vytvoříme obsluhu události OnResize formuláře (změna velikosti formuláře) tak, aby při změně rozměrů formuláře myší, bylo tlačítko vždy uprostřed. Rozměry vnitřní oblasti formuláře určují vlastnosti ClientWidth a ClientHeight. Vytvořte tuto aplikaci sami.
5. Výrazy