6. Textový editor I 
 1. V této kapitole se budeme zabývat vytvářením složitější aplikace. Bude to MDI aplikace textového editoru. Zopakujeme si také některé věci, se kterými jsme se již seznámili v předchozích kapitolách. Aplikaci budeme vytvářet v těchto krocích:
 2. Vývoj naší aplikace začneme volbou File | New Application, a změníme tyto vlastnosti vytvořeného formuláře: Name na FrameForm, Caption na Text Editor C++ a FormStyle na fsMDIForm. K vytvoření podřízeného formuláře přidáme nový prázdný formulář do projektu a u tohoto formuláře nastavíme vlastnosti: Name na EditForm, Caption na Untitled a FormStyle na fsMDIChild. Soubory projektu je vhodné nyní uložit. Soubor formuláře rámu uložíme pod jménem MDIFrame.CPP, soubor podřízeného okna pod jménem MDIEdit.CPP a projektový soubor pod jménem TEXTEDIT.BPR (pro projekt vytvoříme speciální adresář).
  Ve formuláři rámu vytvoříme tuto nabídku (čísla v závorkách jsou hodnoty vlastnosti GroupIndex; aplikace bude mít anglickou nabídku):
   
  &File (0) &Window (9)
  &New &Tile
  &Open ... &Cascade
  -----------  &Arrange icons
  E&xit

  Dále vytvoříme nabídku podřízeného formuláře (pro prvky nabídky Edit zadáme také hodnoty vlastnosti ShortCut; jsou uvedeny ve třetím sloupci):
   

  &File (0) &Edit (1)  &Character (1)
  &New  Cu&t  Ctrl+X &Left
  &Open ...  &Copy Ctrl+C &Right
  &Save  &Paste  Ctrl+V &Center
  Save &as ...  De&lete Ctrl+D  ---------
  &Close  -------- &Word Wrap
  -----------  Select &all Ctrl+A  --------
  &Print ...  &Font ...
  Printer setup ...
  -----------
  E&xit

  Pro prvky Left a Word Wrap z nabídky Character nastavíme vlastnost Checked na true (zajištění implicitního chování editoru).
  Naše aplikace provádí při otevření podřízeného okna náhradu nabídky Soubor rámu stejnojmennou nabídkou podřízeného okna. Ke sdílení obsluh událostí mezi těmito nabídkami, vytvoříme obsluhu události k prvku nabídky formuláře rámu a v obsluze události odpovídajícího prvku nabídky podřízeného formuláře voláme tuto obsluhu formuláře rámu. Obsluhu události OnClick prvku nabídky File | Exit formuláře rámu tvoří příkaz:
  Close();
  a obsluha v podřízeném formuláři bude tvořena příkazem:
  FrameForm->Exit1Click(Sender);
  Nyní, když se pokusíme spustit vytvářenou aplikaci, překladač se zastaví na této nové obsluze a vypíše signalizaci oznamující, že FrameForm je nedefinovaný. Musíme tedy vložit hlavičkový soubor pro jednotku FrameForm do souboru MDIEdit.CPP.
  Podřízený formulář musíme vyřadit ze seznamu automatického vytváření formulářů. Podřízený formulář budeme vytvářet v obsluze události volby File | New. V hlavním formuláři bude tato obsluha tvořena příkazem:
  EditForm = new TEditForm(this);
  a v podřízeném formuláři:
  FrameForm->New1Click(Sender);
  Jestliže nyní překládáme naši aplikaci, pak Builder generuje chybové hlášení, neboť v jednotce hlavního formuláře nezná TEditForm. Tento problém vyřešte sami.
  Podřízené okno budeme potřebovat také uzavřít. Vytvoříme tedy obsluhu volby File | Close (v podřízeném formuláři). Je tvořena příkazem:
  Close();
  a dále je nutno vytvořit obsluhu OnClose podřízeného formuláře s příkazem:
  Action = caFree;
  Vytvoříme také obsluhy voleb v nabídce Window. Obsluha volby Tile je tvořena příkazem:
  Tile();
  obsluhu volby Cascade tvoří příkaz:
  Cascade();
  a obsluhu Arrange icons tvoří:
  ArrangeIcons();
  Vlastnost WindowMenu formuláře rámu nastavíme na Window1. Tím dosáhneme přidávání seznamu otevřených oken do nabídky Window. Titulek podřízeného okna by mohl obsahovat jméno otevřeného souboru. Pro uložení této informace přidáme do soukromé části deklarace EditForm (do souboru MdiEdit.h):
  AnsiString PathName;
  a na začátek jednotky podřízeného okna vložíme konstantu s implicitním jménem okna:
  const AnsiString DefaultFileName = AnsiString("Untitled");
  Tuto konstantu použijeme v obsluze OnCreate podřízeného okna takto:
  PathName = DefaultFileName;
  Později, když do editoru zavedeme soubor, přiřadíme PathName aktuální jméno souboru. To indikuje, že editor obsahuje uložený soubor. Tím máme první krok vytváření aplikace hotov. Je zajištěno standardní MDI chování.

 3. Nyní se budeme zabývat vytvářením textového editoru v podřízeném okně. U komponenty RichEdit, kterou vložíme do podřízeného okna,  nastavíme tyto vlastnosti: Align na alClient, BorderStyle na bsNone, ScrollBars na ssVertical, Name na Editor a vlastnost Lines vyprázdníme.

 4. V aplikaci textového editoru uživatel nastavuje zarovnávání textu pomocí voleb v nabídce Character. Vytvoříme tedy obsluhu události OnClick pro prvek nabídky Character | Left a připojíme tuto obsluhu i k dalším dvěma prvkům této nabídky. Obsluha bude tvořena příkazy (pracujeme zde s vlastností Paragraph editoru; můžeme měnit zarovnávání i části textu):
  Left1->Checked   = false;
  Right1->Checked  = false;
  Center1->Checked = false;
  if( dynamic_cast<TMenuItem *>(Sender) !=0)
    dynamic_cast <TMenuItem *>(Sender) ->Checked = true;
  if (Left1->Checked )
    Editor->Paragraph->Alignment = taLeftJustify;
  else if (Right1->Checked)
    Editor->Paragraph->Alignment= taRightJustify;
  else if (Center1->Checked)
    Editor->Paragraph->Alignment = taCenter;
  Komponenta editoru může obsahovat vodorovný, svislý nebo oba posuvníky. Při návrhu nastavíme počáteční hodnotu vlastnosti ScrollBars pro komponentu editoru na ssVertical. Když aplikaci spustíme, editor obsahuje pouze svislý posuvník (lámání řádků je povoleno a text není širší než aktuální šířka editoru). Zakážeme-li lámání řádků, pak potřebujeme i vodorovný posuvník. V obsluze volby Character | Word Wrap musíme tedy mimo nastavení vlastnosti WordWrap nastavovat i vlastnost ScrollBars. Provedeme to takto:
  Editor->WordWrap = !Editor->WordWrap;
  if (Editor->WordWrap)
    Editor->ScrollBars = ssVertical;
  else
    Editor->ScrollBars = ssBoth;
  Wordwrap1->Checked = Editor->WordWrap;
  Textové editory umožňují přenášet vybraný text mezi dokumenty. Objekt Clipboard zaobaluje schránku Windows a poskytuje metody pro práci se schránkou. Objekt schránky je deklarován v jednotce Clipbrd. V naší aplikaci (přesněji řečeno v souboru MDIEdit.h) přidáme na začátek (za ostatní direktivy include) direktivu:
  #include <Clipbrd.hpp>
  Dříve než můžeme vložit text do schránky, musíme jej vybrat. Zvýraznění vybraného textu je zabudováno v editační komponentě. Komponenta editoru má několik vlastností a metod pro práci s vybraným textem. SelText je vlastnost použitelná pouze při běhu aplikace a obsahuje řetězec reprezentující text vybraný v komponentě. Metoda SelectAll vybírá všechen text komponenty. Vlastnosti SelLength a SelStart obsahují délku a počáteční pozici vybraného textu. Vytvoříme obsluhu volby Edit | Select All (jinak se výběrem textu nemusíme zabývat). Obsluhu tvoří příkaz:
  Editor->SelectAll();
  Obsluhy voleb práce se schránkou a volba Edit | Delete jsou vždy tvořeny jedním příkazem. Vytvořte tyto obsluhy sami (každou obsluhu tvoří jeden z následujících příkazů):
  Editor->CutToClipboard();
  Editor->CopyToClipboard();
  Editor->PasteFromClipboard();
  Editor->ClearSelection();
  Nyní již naše aplikace může pracovat se schránkou. K editoru přidáme i místní nabídku s prvky Cut, Copy a Paste a připojíme k nim již existující obsluhy událostí. Bylo by ale vhodné, aby v případě, kdy nemáme vybrán žádný text, aby nebyly přístupné prvky nabídky Cut, Copy a Delete a v případě, kdy není nic uloženo ve schránce, aby byl nepřístupný prvek Paste. Týká se to obou nabídek. Toto zakazování voleb v nabídce provedeme v obsluze události OnClick pro prvek nabídky Edit a použijeme ji i pro obsluhu OnPopup místní nabídky. Obsluha bude tvořena příkazy:
  bool HasSelection;
  Paste1->Enabled = Clipboard()->HasFormat(CF_TEXT);
  Paste2->Enabled = Paste1->Enabled;
  HasSelection = Editor->SelLength > 0;
  Cut1->Enabled = HasSelection;
  Cut2->Enabled = HasSelection;
  Copy1->Enabled = HasSelection;
  Copy2->Enabled = HasSelection;
  Delete1->Enabled = HasSelection;
  Tím jsme dokončili vytváření vlastního editoru.
 5. V dalším kroku vývoje aplikace se budeme zabývat použitím různých dialogových oken Windows. Využijeme je při otevírání souborů, změně písma a ukládání souborů. Pro změnu písma využijeme komponentu FontDialog (umístíme ji na EditForm). Obsluha volby Character | Font bude tvořena příkazy:

 6. FontDialog1->Font= Editor->Font;
  if (FontDialog1->Execute())
    Editor->SelAttributes->Assign(FontDialog1->Font);
  Neměníme zde vlastnost Font ale SelAttributes. Tím dosáhneme změnu písma pouze vybraného textu. Dále se budeme zabývat otevíráním souborů. Využijeme komponentu OpenDialog (tentokrát ji musíme přidat na formulář rámu) a nazveme ji OpenFileDialog. Nastavíme u ní filtr souborů a to takto: Rich text files (*.rtf), Plain text files (*.txt) a All files (*.*). Vytvoříme obsluhu volby File | Open pro formulář rámu:
  if(OpenFileDialog->Execute()){
    EditForm=new TEditForm(this);
    EditForm->Open(OpenFileDialog->FileName);
  }
  a voláme tuto obsluhu v obsluze stejné volby podřízeného formuláře:
  FrameForm->Open1Click(Sender);
  V předchozí obsluze voláme metodu Open. Tuto metodu musíme také vytvořit. Do veřejné části deklarace TEditForm přidáme:
  void __fastcall Open(const AnsiString AFileName);
  a do jednotky podřízeného formuláře tuto metodu zapíšeme:
  void __fastcall TEditForm::Open(const AnsiString AFileName)
  {
     PathName = AFileName;
     Caption = ExtractFileName(AFileName);
     Editor->Lines->LoadFromFile(PathName);
     Editor->SelStart = 0;
     Editor->Modified = false;
  }
  Když editor zavede soubor, nastavíme hodnotu vlastnosti SelStart editoru na nulu. Toto určuje aktuální pozici kurzoru. Dále se budeme zabývat ukládáním souboru. Nejjednodušší případ je opětovné uložení existujícího souboru. Když uživatel zvolí File | Save, aplikace zapíše soubor pod stejným jménem. Pouze pokud se takto snažíme uložit nepojmenovaný soubor, jsme dotázáni na jeho jméno. Obsluha volby File | Save (v podřízeném formuláři) tedy bude tvořena příkazy:
  if(Caption == DefaultFileName){
    Saveas1Click(Sender);
  }
  else{
    Editor->Lines->SaveToFile(PathName);
    Editor->Modified = false;
  }
  Testujeme, zda soubor má přiřazené jméno a pokud nemá, pak voláme obsluhu volby Save As. Pro zadávání jména ukládaného souboru přidáme na podřízený formulář komponentu SaveDialog a změníme její jméno na SaveFileDialog. Obsluha volby File | Save As bude tvořena příkazy:
  SaveFileDialog->FileName = PathName;
  if (SaveFileDialog->Execute() ){
    PathName= SaveFileDialog->FileName;
    Caption = ExtractFileName(PathName);
    Save1Click(Sender);
  }
  Tím jsme dokončili další etapu vytváření naší aplikace, tj. používání dialogových oken Windows.
 7. V dalším kroku vývoje aplikace se budeme zabývat tiskem. Builder poskytuje objekt Printer, který zapouzdřuje většinu chování tiskárny a zjednodušuje tak spolupráci s tiskárnou. Pro použití tohoto objektu musíme přidat hlavičkový soubor Printers.hpp do hlavičkového souboru podřízeného formuláře. Tiskové funkce v naší aplikaci budeme používat pouze částečně. Umožníme tisknout pouze obsah celého souboru nebo vybraný text. Pro nastavení tiskárny vložíme komponentu PrinterSetupDialog na podřízený formulář. Tato komponenta pracuje přímo s konfiguračními soubory Windows a my nemusíme dělat prakticky nic. Obsluha volby File | Printer setup bude tvořena příkazem:

 8. PrinterSetupDialog1->Execute();
  Na podřízený formulář dále vložíme komponentu PrintDialog a vytvoříme obsluhu volby File | Print s těmito příkazy:
  if (PrintDialog1->Execute()){
    try {
        Editor->Print(PathName);
    }
    catch(...){
        Printer()->EndDoc();
        throw;
    }
  }
  Nyní naše aplikace má schopnost tisknout textové soubory.
 9. V posledním kroku vývoje naší aplikace se budeme zabývat uložením zatím neuložených modifikovaných souborů při ukončení aplikace. Pro zabránění uzavření formuláře vytvoříme obsluhu události OnCloseQuery formuláře. Před uzavřením formuláře metoda Close generuje událost OnCloseQuery. Tato událost má parametr CanClose, který určuje zda formulář může být uzavřen. Vytvoříme tedy obsluhu události OnCloseQuery s těmito příkazy:

 10. if (Editor->Modified) {
    TMsgDlgButtons temp_set;
    temp_set<< mbYes<<mbNo <<mbCancel;
    String buffer = "Save changes to " + PathName;
    switch(MessageDlg(buffer, mtConfirmation,temp_set,0)) {
      case mrYes:
        Save1Click(this);
        break;
      case mrCancel:
        CanClose=false;
        break;
    }
  }
  V obsluze není nutno testovat stisknutí tlačítka No, protože implicitní hodnota CanClose je true. Aplikace textového editoru je nyní hotova.
 11. Pokuste se nějakým způsoben vylepšit naši aplikaci textového editoru. Např. přidejte k aplikaci paletu nástrojů, kterou budete moci zadávat zarovnávání textu a další běžné činnosti.
 12. Další aplikace je velmi jednoduchá. Ukážeme si v ní, jaké standardní kurzory můžeme používat. Na formulář umístíme pouze komponentu Label s textem Zvol kurzor a komponentu kombinovaného ovladače. U kombinovaného ovladače nastavíme tyto vlastnosti: Text na crDefault a do vlastnosti Items vložíme 21 řetězců s názvy jednotlivých kurzorů (z následující deklarace). Vytvoříme ještě obsluhu události OnChange kombinovaného ovladače. Bude tvořena příkazem:

 13. static int Kurzory[] = {
          crDefault, crNone, crArrow, crCross, crIBeam,
          crSize, crSizeNESW, crSizeNS, crSizeNWSE,
          crSizeWE, crUpArrow, crHourGlass, crDrag,
          crNoDrop, crHSplit, crVSplit, crMultiDrag,
          crSQLWait, crNo, crAppStart, crHelp};
  Cursor = TCursor(Kurzory[ComboBox1->ItemIndex]);
  Aplikace je hotova a můžeme si prohlédnout tvary jednotlivých kurzorů. V kombinovaném ovladači vybereme název kurzoru a při přesunu ukazatele myši nad prázdnou část formuláře se zvolený kurzor zobrazí.
 14. Dále se pokusíme vytvořit aplikaci, která umožní měřit počet zapsaných znaků (za minutu) do editačního okna. V této aplikaci se seznámíme s další komponentou. Začneme s vývojem nové aplikace. Formulář zvětšíme na rozměry asi 480 x 350 a nastavíme u něj vlastnosti BorderStyle na bsSingle, BorderIcons na [biSystemMenu, biMinimize] a Caption na Počet znaků za minutu. Do horního levého rohu formuláře vložíme komponentu Label s textem Pro zahájení testu začněte psát. a zvětšíme její písmo na 10. Ke spodnímu okraji formuláře umístíme komponentu ProgressBar (umístíme ji asi 5 mm od okrajů formuláře) a nastavíme její vlastnosti takto: Min na 0, Max na 60 a Step na 1. Nad tuto komponentu umístíme další Label, jeho text vyprázdníme a písmo zvětšíme na 14. Vedle horní komponenty Label umístíme ještě dvě tlačítka (s texty Vyprázdnit a Konec). Prostředek formuláře vyplníme komponentou RichEdit, kterou vybavíme svislým posuvníkem (komponentu vyprázdníme). Vlastnost ActiveControl formuláře nastavíme na EditRich. Na formulář umístíme ještě komponentu Timer a nastavíme u ní vlastnost Enabled na false. Obsluha stisku tlačítka Konec je tvořena příkazem:

 15. Application->Terminate();
  a obsluhu stisku tlačítka Vyprázdnit tvoří příkazy:
  Timer1->Enabled = false;
  Label1->Caption = "Pro zahájení testu začněte psát.";
  Label1->Font->Color = clBlack;
  Label2->Caption = "";
  RichEdit1->SetTextBuf("");
  RichEdit1->ReadOnly = false;
  ProgressBar1->Position = 0;
  Pro komponentu RichEdit vytvoříme obsluhu události OnKeyDown (spustí měření času testu). Tato obsluha je tvořena příkazy:
  if (RichEdit1->ReadOnly == false) {
    Timer1->Enabled = true;
    Label1->Caption = "Test spuštěn";
    Label1->Font->Color = clGreen;
  }
  Dále vytvoříme pomocnou funkci, která nám spočítá počet zapsaných znaků (vytvoříme z ní soukromou metodu formuláře):
  int __fastcall TForm1::PocetZnaku(void) {
    int I, Pocet=0;
    for (I = 0; I < RichEdit1->Lines->Count; I++)
      Pocet += RichEdit1->Lines->Strings[I]->Length();
    return Pocet;
  }
  Zbývá ještě vytvořit obsluhu OnTimer časovače. Tuto obsluhu tvoří příkazy:
  if (ProgressBar1->Position == 59) {
    Timer1->Enabled = false;
    Label1->Caption = "Test dokončen";
    Label1->Font->Color = clRed;
    RichEdit1->ReadOnly = true;
    Label2->Caption = IntToStr(PocetZnaku()) + " znaků za minutu";
  }
  ProgressBar1->StepIt();
  Aplikace je hotova. Pokuste se zjistit jak pracuje. Zápis prvního znaku do RichEdit spustí měření času. Vyzkoušejte.
 16. Dále si ukážeme ještě některé možnosti používání mřížky. Velikost každého sloupce nebo řádku můžeme nastavit nezávisle na ostatních, protože vlastnosti RowSize, ColWidth a RowHeight jsou pole. Uživateli můžeme také umožnit změnu velikosti řádků a sloupců (volby goColSizing a goRowSizing), přetahování celých sloupců a řádků na nové pozice (goColMoving a goRowMoving), volbu automatické editace a rozsáhlejší výběry. Existuje také mnoho událostí vztahující se k mřížkám. Nejdůležitější je pravděpodobně OnDrawCell. V obsluze této události musíme nakreslit určité políčko mřížky (pokud se obsah mřížky nezobrazuje automaticky).

 17. V této aplikaci použijeme komponentu StringGrid (je to jediná komponenta vložená na formulář). Nastavíme zde vlastnosti Align na alClient, DefaultDrawing na false (umožní uživatelské zobrazování obsahu buněk) a Options na [goFixedVertLine, goFixedHorzLine, goVertLine, goHorzLine, goDrawFocusSelected, goColSizing, goColMoving, goEditing]. V naší mřížce budeme zobrazovat písma systému v různých velikostech. V obsluze OnCreate formuláře spočítáme počet sloupců a řádků a jejich velikosti. Tato obsluha tedy bude obsahovat příkazy:
  int I, J;
  StringGrid1->ColCount = Screen->Fonts->Count + 1;
  StringGrid1->ColWidths[0] = 50;
  for (I = 1; I <= Screen->Fonts->Count; I++) {
    StringGrid1->Cells[I] [0] = Screen->Fonts->Strings[I-1];
    StringGrid1->Canvas->Font->Name = StringGrid1->Cells[I] [0];
    StringGrid1->Canvas->Font->Size = 32;
    StringGrid1->ColWidths[I]=StringGrid1->Canvas->TextWidth("AaBbYyZz");
  };
  StringGrid1->RowCount = 26;
  for (I = 1; I <= 25; I++) {
    StringGrid1->Cells [0] [I] = IntToStr(I+7);
    StringGrid1->RowHeights[I] = 15 + I*2;
    for (J = 1; J <= StringGrid1->ColCount; J++)
      StringGrid1->Cells [J] [I] = "AaBbYyZz";
  }
  StringGrid1->RowHeights[0] = 25;
  Pro vlastní zobrazování obsahu mřížky musíme dále vytvořit obsluhu OnDrawCell mřížky. Tato obsluha obsahuje příkazy:
  if (Col == 0) StringGrid1->Canvas->Font->Name = "Arial";
  else StringGrid1->Canvas->Font->Name = StringGrid1->Cells[Col] [0];
  if (Row == 0) StringGrid1->Canvas->Font->Size = 14;
  else StringGrid1->Canvas->Font->Size = Row + 7;
  if (State.Contains(gdSelected)) StringGrid1->Canvas->Brush->Color=clHighlight;
  else if (State.Contains(gdFixed)) StringGrid1->Canvas->Brush->Color=clBtnFace;
       else StringGrid1->Canvas->Brush->Color = clWindow;
  StringGrid1->Canvas->TextRect(Rect,Rect.Left,Rect.Top,
                              StringGrid1->Cells[Col] [Row]);
  if (State.Contains(gdFocused)) StringGrid1->Canvas->DrawFocusRect(Rect);
  Tím je naše aplikace hotova. Pokuste se zjistit význam jednotlivých příkazů v obou obsluhách událostí. Aplikaci vyzkoušejte. Je vhodné formulář zvětšit.
 18. Významnou službou IDE C++ Builderu je integrovaný ladící prostředek. Umožňuje snadné nastavování bodů přerušení, zjišťování hodnot proměnných apod. Tento ladící prostředek nám pomáhá v hledání chyb v programu. Ladění automaticky začíná volbou Run | Run nebo stiskem klávesy F9.

 19. Dříve než se ladícím prostředkem budeme zabývat podrobněji se seznámíme s jeho nabídkou. Nabídka integrovaného ladícího prostředku je obsažena také v místní nabídce Editoru kódu. Zde jsou tyto volby:
   
  Volba Popis
  Toggle Breakpoint Nastavuje nebo ruší bod přerušení pro současný řádek Editoru kódu.
  Run to Cursor Spouští program až do řádku, na kterém v Editoru kódu stojí kurzor.
  Inspect Otevírá okno Inspektora ladění pro objekt s kurzorem.
  Goto Address Umožňuje specifikovat adresu v programu, na které provádění programu skončí.
  Evaluate/Modify Umožňuje zobrazit nebo modifikovat proměnnou za běhu.
  Add Watch at Cursor Přidává proměnnou pod kurzorem do Sledovacího okna.
  View CPU Zobrazí okno CPU.

  Další volby týkající se ladícího prostředku jsou uvedeny v nabídce Run (některé z těchto voleb se shodují s volbami v místní nabídce Editoru kódu). V nabídce Run najdeme volby:
   

  Volba Popis
  Run Překládá program (je-li to zapotřebí) a spouští jej pod kontrolou ladícího prostředku.
  Parameters Umožňuje zadat parametry příkazového řádku pro náš program a pro přiřazení hostitelské aplikace (při ladění DLL).
  Step Over Provede řádek zdrojového kódu určený prováděným řádkem a přesune jej na další řádek.
  Trace Into Trasuje ve funkcích na prováděném řádku.
  Trace to Next Source Line Způsobí přesun prováděného řádku na následující řádek ve zdrojovém kódu.
  Run to Cursor Spouští program až do řádku, na kterém v Editoru kódu stojí kurzor.
  Show Execution Point Zobrazí prováděný řádek v Editoru kódu (pokud je nutno, pak obsah okna roluje). Použitelné pouze pokud provádění programu je přerušeno.
  Program Pause Přerušuje provádění programu.
  Program Reset Uzavírá ladění a vrací se do IDE C++ Builderu.
  Inspect Zobrazuje okno Inspektora ladění (a můžeme zadat jméno prohlíženého objektu).
  Inspect Local Variables Zobrazuje okno Inspektora ladění se všemi lokálními proměnnými současné funkce.
  Add Watch Zobrazuje sledovací okno a přidává do něj sledovaný objekt.
  Add Breakpoint Zobrazuje dialogové okno Editace bodu přerušení a umožňuje přidat bod přerušení.
  Evaluate/Modify Zobrazuje dialogové okno Evaluate/Modify.
 20. Po spuštění programu v IDE C++ Builderu, program běží plnou rychlostí a je zastaven pouze při dosažení bodu přerušení. Bod přerušení je značka, která říká ladícímu prostředku, kde přerušit provádění programu. K nastavení bodu přerušení, klikneme na levém okraji okna Editoru kódu na řádku, kde chceme přerušit provádění programu. Na okraji je zobrazena ikona bodu přerušení a celý řádek je zobrazen červeně. K odstranění bodu přerušení klikneme na jeho ikoně. Body přerušení lze nastavovat pouze na řádcích programu, které generují kód. Není možno je nastavit na prázdný řádek, řádek komentáře nebo řádek s deklaracemi. Pokud bod přerušení nastavíme na nevhodném řádku, pak je zobrazen zeleně a jeho ikona je nevýrazná.

 21. Prováděný řádek určuje řádek ve zdrojovém kódu, který bude proveden. Je zobrazován modře a na levém okraji okna editoru je označován zelenou šipkou.
  Když provádění programu se zastaví na bodu přerušení pak můžeme prohlížet proměnné, prohlížet zásobník volání, krokovat nebo trasovat náš kód. Po zjištění potřebných informací lze pokračovat v provádění programu stiskem tlačítka Run (aplikace se zastaví na dalším bodu přerušení). Jestliže provedeme nějakou změnu ve zdrojovém kódu, pak jsme dotázáni, zda pokračovat v ladění nebo zda opětovně provést překlad).
  Seznam bodů přerušení, které jsou nastaveny nalezneme v okně Bodů přerušení. Toto okno zobrazíme volbou View | Breakpoint. Seznam bodů přerušení má čtyři sloupce. První sloupec Filename/Address obsahuje jméno souboru jednotky zdrojového kódu. Druhý sloupec nazvaný Line/Length uvádí číslo řádku s nastaveným bodem přerušení. Sloupec Condition zobrazuje podmínku nastavenou pro bod přerušení. Poslední sloupec nazvaný Pass uvádí počet povolených průchodů bodem přerušení pro splněnou podmínku než dojde k přerušení programu. Okno seznamu Bodů přerušení má dvě místní nabídky. První z nich se zobrazí při stisku pravého tlačítka myši nad některým bodem přerušení. Popis voleb v této nabídce je uveden v následující tabulce:
   
  Volba Popis
  Enable Povoluje nebo zakazuje bod přerušení (zakázané body přerušení jsou ladícím prostředkem ignorovány).
  Delete Ruší bod přerušení.
  View Source Roluje zdrojovým souborem v Editoru kódu k zobrazení zdrojového řádku s bodem přerušení.
  Edit Source Umisťuje kurzor editoru na řádek s bodem přerušení (také lze provést dvojitým kliknutím na prvním sloupci v seznamu bodů přerušení).
  Properties Zobrazuje dialogové okno Editace bodů přerušení.

  Druhá místní nabídka se zobrazí při kliknutí pravým tlačítkem myši mimo body přerušení. Zde jsou volby Delete All, Disable All a Enable All.
  Hlavní důvod pro modifikaci bodu přerušení je přidání podmínky. Tlačítko New v okně Editace bodu přerušení vytvoří nový bod přerušení na stejném řádku jako je vybraný bod přerušení (může mít jinou podmínku).
  Jednoduché body přerušení způsobí přerušení požadovaného programu při dosažení řádku s bodem přerušení. Pokud vytvoříme bod přerušení, pak implicitně se jedná o jednoduchý bod přerušení.
  U podmíněných bodů přerušení k přerušení dojde pouze tehdy, když je splněna podmínka bodu přerušení. Vytvoříme jej tak, že vytvoříme jednoduchý bod přerušení a v okně Editace zapíšeme výraz podmínky a případně počet průchodů (např. při zadání počtu průchodů 3, přerušení nastane až při třetím průchodu bodem přerušení při splněné podmínce).

 22. Jiným ladícím příkazem je příkaz Run to Cursor. Tento příkaz spouští náš program až po řádek s kurzorem. Po dosažení tohoto řádku je program přerušen a můžeme provádět libovolné ladící činnosti. Volba se chová jako dočasný bod přerušení.

 23. Dalšími činnostmi integrovaného ladícího prostředku se budeme zabývat v následující kapitole.
6. Textový editor I