27. Zprávy Windows I
 1. Další aplikace ukazuje jak vytvořit obsluhu pro zprávu Win32. Tento příklad používá makra mapování zpráv definovaná v SYSDEFS.H k obsloužení zprávy WM_GETMINMAXINFO. Začneme vývoj nové aplikace. Rozměry formuláře změníme na 350 x 350. Na formulář umístíme čtyři komponenty Label (vždy dvě vedle sebe) a změníme texty levých komponent na Šířka a Výška. Texty pravých komponent změníme na 350. Dále vytvoříme obsluhu události OnResize formaláře. Obsluha bude obsahovat příkazy:

 2. Label2->Caption = IntToStr(Width);
  Label4->Caption = IntToStr(Height);
  Když nyní aplikaci spustíme a měníme velikost formuláře, pak zobrazené texty nás informují o rozměrech formuláře.  My ale požadujeme, aby rozměry formuláře bylo možno měnit pouze v nějakém intervalu, např. mezi 300 a 400 body.
  Zpráva WM_GETMINMAXINFO je zaslána oknu, když je měněna velikost nebo pozice okna. Aplikace může použít tuto zprávu k přepsání minimální a maximální implicitní velikosti a pozice okna. Parametrem zprávy je ukazatel na strukturu MINMAXINFO, která obsahuje implicitní hodnoty okna. Tyto implicitní hodnoty můžeme přepsat. Struktura MINMAXINFO je deklarována takto:
  typedef struct tagMINMAXINFO {
      POINT ptReserved;
      POINT ptMaxSize;
      POINT ptMaxPosition;
      POINT ptMinTrackSize;
      POINT ptMaxTrackSize;
  } MINMAXINFO;
  Složky struktury mají tento význam:
   
  Složka Význam
  ptReserved Rezervováno
  ptMaxSize Specifikuje maximalizovanou šířku (point.x) a maximalizovanou výšku (point.y) okna.
  ptMaxPosition Specifikuje pozici levého okraje maximalizovaného okna (point.x) a pozici horního okraje maximalizovaného okna (point.y).
  ptMinTrackSize Specifikuje minimální šířku (point.x) a minimální výšku (point.y) okna.
  ptMaxTrackSize Specifikuje maximální šířku (point.x) a maximální výšku (point.y) okna.

  Vytvoříme tedy veřejnou virtuální metodu formuláře nazvanou RestrictSize s následujícím obsahem:
  void __fastcall TForm1::RestrictSize(TMessage& Msg)
  {
       ((POINT far *)Msg.LParam)[3].x = 300;
       ((POINT far *)Msg.LParam)[3].y = 300;
       ((POINT far *)Msg.LParam)[4].x = 400;
       ((POINT far *)Msg.LParam)[4].y = 400;
       TForm::Dispatch(&Msg);
  }
  a budeme se snažit namapovat zprávu WM_GETMINMAXINFO na naši metodu RestrictSize, která zajistí, že šířka a výška formuláře se musí pohybovat mezi 300 a 400. Pokud formulář přijme zprávu WM_GETMINMAXINFO, pak naše metoda změní informace zprávy o maximálním a minimálním rozměru okna a voláním Dispatch je tato upravená zpráva předána současné obsluze události objektu formuláře. Následuje výpis deklarace typu formuláře, ve kterém je uvedeno požadované mapování:
  class TForm1 : public TForm
  {
  __published: // IDE-managed Components
          TLabel *Label1;
          TLabel *Label3;
          TLabel *Label2;
          TLabel *Label4;
          void __fastcall FormResize(TObject *Sender);
  private: // User declarations
  public:  // User declarations
          virtual __fastcall TForm1(TComponent* Owner);
          void virtual __fastcall RestrictSize(TMessage& Msg);
  // Toto mapování mapuje zprávu WM_GETMINMAXINFO na funkci RestrictSize
  BEGIN_MESSAGE_MAP
  MESSAGE_HANDLER(WM_GETMINMAXINFO,TMessage,RestrictSize)
  // Zde lze přidat další mapované zprávy.
  END_MESSAGE_MAP(TForm)
  };
  Nyní, když aplikaci přeložíme a spustíme, vidíme, že velikost okna lze měnit pouze v zadaných mezích. Obdobně je možno provést mapování dalších zpráv Windows. K mapování jsou použita makra BEGIN_MESSAGE_MAP, MESSAGE_HANDLER a END_MESSAGE_MAP.

 3. Další aplikace, se kterou se nyní seznámíme, je aplikace zobrazující seznam procesů běžících na našem počítači a umožňující zrušení vybraného procesu. Jedná se opět o hotovou aplikaci. Aplikaci si stáhněte a vyzkoušejte jak pracuje. Nyní se podíváme jak tato aplikace je vytvořena. Nejprve začneme jednoduššími činnostmi. Voliče ve spodní části formuláře pouze určují barvu textu v komponentě ListBox. Obsluha události OnClick pro všechny čtyři voliče je tvořena příkazy:

 4. TRadioButton *rbp =(TRadioButton*) Sender;
  ListBox1->Font->Color=rbp->Font->Color;
  Obsluhu události OnTimer časovače (pohybuje šipkou na panelu nástrojů) tvoří (i je globální proměnná deklarovaná na začátku zdrojového souboru formuláře):
  switch(i){
    case 0:{
      Image1->Picture->Bitmap->LoadFromResourceName(0,
                                   (AnsiString)"BITMAP_5");
      Image1->Refresh();
      i=1;
      return;
    }
    case 1:{
      Image1->Picture->Bitmap->LoadFromResourceName(0,
                                   (AnsiString)"BITMAP_2");
      Image1->Refresh();
      i=2;
      return;
    }
    case 2:{
      Image1->Picture->Bitmap->LoadFromResourceName(0,
                                   (AnsiString)"BITMAP_3");
      Image1->Refresh();
      i=3;
      return;
    }
    case 3:{
      Image1->Picture->Bitmap->LoadFromResourceName(0,
                                   (AnsiString)"BITMAP_4");
      Image1->Refresh();
      i=4;
      return;
    }
    case 4:{
     Image1->Picture->Bitmap->LoadFromResourceName(0,
                                   (AnsiString)"BITMAP_1");
      Image1->Refresh();
      i=0;
      return;
    }
  }
  Obsluha volby File | Exit je tvořena příkazem
  PostQuitMessage(0);
  Funkce API PostQuitMessage předává Windows požadavek na ukončení. Parametr funkce určuje ukončující kód aplikace. Funkce zasílá zprávu WM_QUIT frontě zpráv vlákna. Když vlákno získá zprávu WM_QUIT ze své fronty zpráv, ukončí svůj cyklus zpráv a vrací řízení Windows.
  Volba Help | About zobrazí okno s informacemi o programu. Obsluha této volby nepotřebuje žádné vysvětlení.
  Obsluha stisku levého tlačítka na paletě nástrojů je tvořena příkazy (tato obsluha je vyvolána i při volbě File | List Pids a File | Refresh List):
  long lp=0;
  ListBox1->Enabled=true;
  ListBox1->Clear();
  EnumWindows((WNDENUMPROC)EnumProc,lp);
  SpeedButton2->Enabled=true;
  SpeedButton3->Enabled=true;
  V této obsluze je volána funkce EnumWindows. Popis této funkce bude uveden později. Obsluhu stisku druhého tlačítka tvoří (ListBox je vyprázdněn a zakázána dvě tlačítka):
  ListBox1->Clear();
  SpeedButton3->Enabled=false;
  SpeedButton1->Enabled=false;
  Obsluhu stisku třetího tlačítka tvoří příkazy (je zde volána obsluha stisku prvního tlačítka a poslední tlačítko zakázáno):
  SpeedButton4Click(0);
  SpeedButton1->Enabled=false;
  Obsluha události OnShow formuláře tvoří příkazy (proměnná stat je statická proměnná s počáteční hodnotou 1; je deklarována na počátku programové jednotky formuláře):
  if(stat){
    stat= 0;
    ListBox1->Items->Add((AnsiString)"Click on 'pid' Tool button above");
  }
  Tato obsluha po prvním zobrazení formuláře zobrazí v ListBox text Click on 'pid' Tool button above. Nyní se již věnujeme funkci EnumWindows. Tato funkce prochází všechna okna nejvyšší úrovně (nezabývá se podřízenými okny) na obrazovce a předává madlo každého z nich zpětně volané funkci. EnumWindows pokračuje až do posledního okna nebo dokud zpětně volaná funkce vrací false. Funkce má dva parametry. Prvním je ukazatel na zpětně volanou funkci a druhý určuje hodnotu, která bude předána zpětně volané funkci.
  V našem příkladě je funkcí EnumWindows zpětně volána následující funkce:
  bool __stdcall EnumProc(/*HWND*/void * hWnd,/*LPARAM*/long/*lp*/)
  {
     unsigned long* pPid;       //LPDWORD
     unsigned long result;      //DWORD
     void *hg;                  //HGLOBAL
     unsigned long id;
     if(hWnd==NULL) return false;
     hg = GlobalAlloc(GMEM_SHARE,sizeof(unsigned long));
     pPid = (unsigned long *)GlobalLock(hg);
     result = GetWindowThreadProcessId(hWnd,pPid);
     if(result){
        char title[110];
        char className[95];
        char totalStr[256];
        GetClassName(hWnd,className,95);
        GetWindowText(hWnd,title,110);
        id=*pPid;
        itoa(id,totalStr,10);
        strcat(totalStr,"\t");
        if(title){
           strcat(totalStr,title);
           strcat(totalStr,"\t");
        }
        strcat(totalStr,className);
        Form1->ListBox1->Items->Add((AnsiString)totalStr);
     }
     else{
        GlobalUnlock(hg);
        GlobalFree(hg);
        return false;
     }
     GlobalUnlock(hg);
     GlobalFree(hg);
     return true;
  }
  Naše funkce vytváří seznam spuštěných procesů. Pokuste se pochopit, jak tato funkce pracuje. V našem programu zbývá ještě obsluha události OnClick okna seznamu, kterou tvoří příkazy:
  SpeedButton1->Enabled=true;
  StatusBar1->SimpleText=
    "Select 'Kill Selected PID' to terminate the process";
  a obsluha stisku posledního tlačítka (zrušení vybraného procesu). Obsluhu stisku posledního tlačítka tvoří:
  AnsiString str;
  char *tmp;
  int i;
  i= ListBox1->ItemIndex;
  if( i != -1){
    AnsiString s;
    tmp = new char[100];
    s=ListBox1->Items->Strings[i];
    strcpy(tmp,(char*)s.c_str());
    tmp=strtok(tmp,"\t");
  }
  int id=atoi(tmp);
  delete[] tmp;
  HANDLE ps = OpenProcess(1,false,id);
  if(ps){
    if(!TerminateProcess(ps,-9)){
      ShowMessage((AnsiString)"Could not end process specified!");
    }
    else{
      ShowMessage((AnsiString)"Process successfully terminated!");
    }
  }
  else{
    ShowMessage((AnsiString)"Could not open process requested!");
  }
  Pokuste se pochopit, jak tato obsluha pracuje.
27. Zprávy Windows I