22. Použití komponent podporujících rozhodování

Komponenty podporující rozhodování pomáhají vytvářet křížové tabulky a grafy. Tyto tabulky a grafy můžeme použít k zobrazení a sumarizaci dat v různých perspektivách. Více informací o datech křížových tabulek nalezneme v O křížových tabulkách.
V této kapitole jsou uvedeny tyto sekce:

Úvod

Následující obrázek ukazuje všechny komponenty podporující rozhodování umístěné na formulář při návrhu.

Komponenty podporující rozhodování jsou na stránce Decision Cube Palety komponent:

O křížových tabulkách

Křížové tabulky jsou způsobem prezentace podmnožin dat tak, aby vzájemné vztahy a trendy byly viditelnější. Položky tabulek tvoří rozměry křížových tabulek, kde hodnoty položek definují kategorie a sumarizace v rozměrech.
Můžeme použít komponenty podporující rozhodování k nastavení křížových tabulek na formuláři. TDecisionGrid zobrazuje data v tabulce, zatímco TDecisionGraph je zobrazuje graficky. TDecisionPivot má tlačítka usnadňující zobrazování a skrývání rozměrů a k jejich přesunu mezi sloupci a řádky.
Křížové tabulky mohou být jednorozměrné nebo vícerozměrné.
V této sekci jsou uvedeny ještě tyto body:

Jednorozměrné křížové tabulky

Jednorozměrné křížové tabulky zobrazují součtový řádek (nebo sloupec) pro kategorie jednoho rozměru. Např. pokud Payment určuje sloupcový rozměr a Amount Paid je součtová kategorie, pak křížová tabulka na následujícím obrázku ukazuje zaplacenou částku pro jednotlivé způsoby placení.

Vícerozměrné křížové tabulky

Vícerozměrné křížové tabulky používají další rozměry pro řádky a/nebo sloupce. Např. dvourozměrná křížová tabulka může zobrazovat zaplacené částky různými metodami pro jednotlivé státy.
Třírozměrná tabulka může zobrazovat zaplacené částky různými metodami a termíny podle států, jak je ukázáno na následujícím obrázku.

Návod pro používání komponent podporujících rozhodování

Komponenty podporující rozhodovaní jsou používány k prezentaci vícerozměrných dat pomocí tabulek a grafů. Ke každé datové množině může být připojeno více tabulek nebo grafů. K zobrazení dat z různých perspektiv za běhu může být použito více instancí TDecisionPivot.
K vytvoření formuláře s tabulkami a grafy vícerozměrných dat, provedeme tyto kroky:
 1. Vytvoříme formulář.
 2. Na formulář přidáme následující komponenty a použijeme Inspektor objektů k tomuto jejich spojení:
 3. Přidáme rozhodovací pivot, TDecisionPivot a připojíme jej k rozhodovacímu zdroji v Inspektoru objektů nastavením jeho vlastnosti DecisionSource na příslušné jméno rozhodovacího zdroje. Rozhodovací pivot je nepovinný, ale užitečný; umožňuje vývojáři a koncovému uživateli změnit zobrazené rozměry v rozhodovací mřížce nebo v rozhodovacím grafu stiskem tlačítka.

 4. Ve své implicitní orientaci, vodorovné, tlačítka na levé straně rozhodovacího pivotu jsou aplikována na položky na levé straně rozhodovací mřížky (řádky); tlačítka na pravé straně jsou aplikována na položky v horní části rozhodovací mřížky (sloupce).
  Můžeme určit kde tlačítka rozhodovacího pivotu se zobrazí nastavením jeho vlastnosti GroupLayout na xtVertical, xtLeftTop nebo xtHorizontal (implicitně). Více informací o vlastnostech rozhodovacího pivotu nalezneme v Používání rozhodovacího pivotu.
 5. Přidáme jednu nebo více rozhodovacích mřížek nebo grafů, připojených na rozhodovací zdroj. Podrobnosti nalezneme ve Vytváření a používání rozhodovacích mřížek a Vytváření a používání rozhodovacích grafů.
 6. Použijeme Editor Decision Query nebo vlastnost SQL TDecisionQuery (nebo TQuery) pro specifikaci tabulek, položek a sumarizací k zobrazení v mřížce nebo grafu. Poslední položka SQL SELECT musí být sumární položka. Ostatní položky v SELECT musí být položky GROUP BY. Návod nalezneme ve Vytváření rozhodovacích datových množin pomocí Editoru Decision Query.
 7. Nastavíme vlastnost Active rozhodovacího dotazu (nebo komponenty datové množiny) na true.
 8. Použijeme rozhodovací mřížku nebo graf k zobrazení a znázornění různých datových rozměrů. Viz Vytváření a používání rozhodovacích mřížek a Vytváření a používání rozhodovacích grafů.

Používání datových množin s komponentami podporujícími rozhodování

Komponentu podporující rozhodování, kterou připojujeme přímo k datové množině, je rozhodovací kostka, TDecisionCube. TDecisionCube slouží k získávání dat se skupinami a sumarizacemi definovaných příkazem SQL přijatelného formátu. Klauzule GROUP BY musí obsahovat stejné nesumarizované položky (a ve stejném pořadí) jako klauzule SELECT a musí být identifikována sumární položka.
Komponenta rozhodovacího dotazu, TDecosionQuery, je specializovaná forma TQuery. Můžeme použít TDecisionQuery k zjednodušení nastavování rozměrů (řádků a sloupců) a sumárních hodnot použitých k předání dat rozhodovací kostce, TDecisionCube. Rozhodovací dotaz nemá vlastnosti, které nejsou zděděny od ostatních komponent datových množin. Důležité zděděné vlastnosti jsou Active a SQL.
Můžeme také použít normální TQuery nebo ostatní datové množiny (viz Použití komponent TQuery nebo TTable) jako datovou množinu pro TDecisionCube, ale správné nastavení datové množiny a TDecisionCube je pak na zodpovědnosti návrháře.
Pro správnou práci s rozhodovací kostkou, všechny položky v datové množině musí být rozměry nebo sumarizace. Sumarizace musí být sčitatelné hodnoty (jako součet nebo počet) a musí reprezentovat součty pro každou kombinaci hodnot rozměrů. Pro maximální usnadnění nastavení, součty je vhodné v datových množinách pojmenovávat Sum..., zatímco počty pojmenováváme Count....
Rozhodovací kostka se může natáčet a mít mezisoučty pouze pro sumarizace, jejich buňky jsou sčitatelné. SUM a COUNT jsou sčitatelné, zatímco AVG, MAX a MIN nejsou. Otáčivé křížové tabulky budujeme pouze pro mřížky, které obsahují pouze sčitatelné agregátory. Když máme nesčitatelné agregátory, pak použijeme statickou rozhodovací mřížku, která nemá pivot a mezisoučty.
Vytváření rozhodovacích datových množin pomocí TQuery nebo TTable
Pokud používáme normální komponentu TQuery jako rozhodovací datovou množinu, pak musíme manuálně nastavit příkaz SQL a zajistit, že GROUP BY obsahuje stejné položky (a ve stejném pořadí) jako klauzule SELECT. Příkaz SQL musí vypadat nějak takto:
SELECT ORDERS."Terms", ORDERS."ShipVIA",
             ORDERS."PaymentMethod", SUM( ORDERS."AmountPaid" )
FROM "ORDERS.DB" ORDERS
GROUP BY ORDERS."Terms", ORDERS."ShipVIA", ORDERS."PaymentMethod"
Pořadí položek SELECT se musí shodovat s pořadím položek GROUP BY.
S TTable, musíme předat informace rozhodovací kostce o tom, které položky v dotazu jsou seskupovací položky a které jsou sumarizační. Provedeme to ve vlastnosti DimensionMap rozhodovací kostky. Musíme indikovat zda položka je rozměrová nebo sumární a je-li sumární, pak je zapotřebí uvést její typ. Jelikož otočné agregáty závisí na výpočtech SUM/COUNT, musíme také poskytnout základ jména položky k umožnění rozhodovací kostce hledat páry agregátů SUM a COUNT.
Vytváření rozhodovacích datových množin pomocí Editoru Decision Query
Všechna data používaná komponentami podporujícími rozhodování jsou předány prostřednictvím Rozhodovací kostky, která akceptuje speciálně formátovanou datovou množinu vytvořenou dotazem SQL.
I když TTable nebo TQuery může být použita jako Rozhodovací datová množina, je mnohem snadnější použít TDecisionQuery; Editor Rozhodovacího dotazu může být použit ke specifikaci tabulek, položek a sumarizací v Rozhodovací mřížce a pomáhá k nastavování částí SELECT a GROUP BY příkazu SQL.
Více informací o používání Editoru Rozhodovacího dotazu, viz Používání Editoru Rozhodovacího dotazu.
Používání Editoru Rozhodovacího dotazu
K použití Editoru Rozhodovacího dotazu:
 1. Vybereme komponentu Rozhodovacího dotazu na formuláři a v jeho místní nabídce zvolíme Decision Query Editor. Je zobrazeno dialogové okno Editoru.
 2. Zvolíme používanou databázi.
 3. Pro jedno tabulkový dotaz stiskneme tlačítko Select Table. Pro složitější dotazy používající spojování tabulek, stiskneme tlačítko Query Builder k zobrazení Builderu SQL nebo zapíšeme SQL příkaz do editační části na stránce SQL.
 4. Vrátíme se do dialogového okna Editoru Rozhodovacího dotazu.
 5. V seznamu Avialable Fields vybereme položky a přiřadíme je k Dimension nebo k Summaries stiskem příslušného tlačítka se šipkou. Po přidání položek k seznamu Summaries vybereme ze zobrazené nabídky typ sumarizace: součet, počet nebo průměr.
 6. Implicitně, všechny položky a sumarizace definované ve vlastnosti SQL Rozhodovacího dotazu jsou zobrazeny v seznamech Active Dimensions a Active Summaries. K odstranění rozměru nebo sumarizace, vybereme jej v seznamu a dvojitým kliknutím jej odstraníme. Pro jeho opětovné přidání, jej vybereme v seznamu Available Fields a stiskneme příslušnou šipku.
Po definování obsahu Rozhodovací kostky, můžeme dále manipulovat zobrazenými rozměry pomocí její vlastnosti DimensionMap a tlačítky TDecisionPivot.
Poznámka: Když používáme Editor Rozhodovacího dotazu, pak dotaz je vytvořen při použití syntaxe ANSI-92 SQL a pak přeložen (pokud to je potřeba) do dialektu použitého serverem. Editor Rozhodovacího dotazu čte a zobrazuje pouze ANSI standard SQL. Přeložený dialekt je automaticky přiřazen vlastnosti SQL komponenty Rozhodovacího dotazu. K modifikaci dotazu editujeme ANSI-92 verzi v Rozhodovacím dotazu místo vlastnosti SQL.

Používání Rozhodovacích kostek

Komponenta Rozhodovací kostky, TDecisionCube, je vícerozměrné úložiště dat, které získává svá data z datové množiny (obvykle specifikací strukturovaného příkazu SQL prostřednictvím TDecisionQuery nebo TQuery). Data jsou uložena ve tvaru, který umožňuje snadné otáčení kostky (tj. změnu organizace dat a sumarizací) bez nutnosti opětovného spuštění dotazu.
V této sekci jsou uvedeny ještě body:
Vlastnosti a události Rozhodovací kostky
Vlastnost DimensionMap komponenty TDecisionCube nejen řídí které rozměry a sumarizace jsou zobrazeny, ale také umožňují nastavit datové rozsahy a specifikovat maximální počet rozměrů, který Rozhodovací kostka může podporovat. Můžeme také určit, zda chceme zobrazovat data v průběhu návrhu. Můžeme zobrazovat jména, (kategorie) hodnoty, mezisoučty nebo data. Zobrazování dat při návrhu může být v závislosti na datovém zdroji časově náročné.
Když stiskneme tlačítko se třemi tečkami vlastnosti DimensionMap v Inspektoru objektů, pak se zobrazí Editor Rozhodovací kostky. Můžeme jej použít k nastavování vlastnosti DimensionMap.
Událost OnRefresh je generována při přebudovávání Rozhodovací kostky. Vývojář může přistupovat k mapování nového rozměru a změnit jej při uvolňování paměti, změnit maximum sumarizací nebo rozměrů, apod. OnRefresh je také užitečný, pokud uživatel přistupuje k Editoru Rozhodovací kostky; kód aplikace může reagovat na změny.
Používání Editoru Rozhodovací kostky
K nastavování vlastnosti DimensionMap Rozhodovací kostky můžeme používat Editor Rozhodovací kostky. Editor zobrazíme pomocí Inspektoru objektů (jak je popsáno v předchozím bodě) nebo volbou DecisionCube Editor v místní nabídce Rozhodovací kostky.
Editor Rozhodovací kostky má dvě stránky:
Zobrazování a změna nastavení rozměru
K zobrazení nastavení rozměrů, zobrazíme Editor Rozhodovací kostky a přejdeme na jeho stránku Dimension Settings. Pak vybereme rozměr nebo sumarizaci v seznamu Available Fields. Informace jsou zobrazeny na pravé straně Editoru:
Nastavování maximálních možných rozměrů a sumarizací
K určení maximálního počtu rozměrů a sumarizací dostupných pro Rozhodovacího pivota, Rozhodovací mřížky a Rozhodovacího grafu, spojených s vybranou Rozhodovací kostkou, zobrazíme Editor Rozhodovací kostky a přejdeme na jeho stránku Memory Control. Použijeme editační ovladače k zadání současného nastavení, pokud to je zapotřebí. Tato nastavení pomáhají řídit množství požadované paměti Rozhodovací kostkou.
Zobrazování a změna návrhových voleb
K určení kolik informací bude zobrazováno při návrhu, zobrazíme Editor Rozhodovací kostky a přejede na jeho stránku Memory Control. Pak testujeme nastavení indikující která jména a data zobrazovat. Zobrazování dat nebo jmen položek při návrhu může v některých případech zpomalovat průběh návrhu.

Používání rozhodovacích zdrojů

Komponenta Rozhodovacího zdroje, TDecisionSource, definuje současný stav natočení Rozhodovacích mřížek nebo Rozhodovacích grafů. Libovolné dva objekty, které používají stejný Rozhodovací zdroj také sdílejí stav natočení.
Následují některé speciální vlastnosti a události, které řídí vzhled a chování Rozhodovacích zdrojů:

Používání Rozhodovacího pivota

Komponenta Rozhodovacího pivota, TDecisionPivot, umožňuje otevírat nebo uzavírat rozměry nebo položky Rozhodovací kostky, stiskem tlačítek. Když řádek nebo sloupec je otevřen stisknutím tlačítka TDecisionPivot, pak odpovídající rozměr se zobrazí na komponentě TDecisionGrid nebo TDecisionGraph. Když rozměr je uzavřen, pak jeho detailní data se již nezobrazují, jsou sbaleny do součtů ostatních rozměrů. Rozměr může být v "otočeném" stavu, kdy se zobrazují pouze sumarizace pro jistou hodnotu položky rozměru.
Můžeme také použít Rozhodovacího pivota k reorganizaci zobrazených rozměrů v Rozhodovací mřížce a Rozhodovacím grafu. Můžeme táhnout tlačítko na oblast řádku nebo sloupce nebo změnit pořadí tlačítek ve stejné oblasti.
Více informací o speciálních vlastnostech TDecisionPivot nalezneme ve Vlastnosti Rozhodovacího pivota.
Vlastnosti Rozhodovacího pivota
Následují některé speciální vlastnosti, které řídí vzhled a chování Rozhodovacího pivota:

Vytváření a používání Rozhodovacích mřížek

Komponenta Rozhodovací mřížky, TDecisionGrid, prezentuje data křížové tabulky v tabulkovém formátu. V této sekci jsou ještě body:
Vytváření Rozhodovací mřížky
K vytvoření formuláře s jednou nebo více tabulkami s daty křížových tabulek,
 1. Provedeme kroky 1 - 3 uvedenými v bodě Návod pro používání komponent podporujících rozhodování.
 2. Přidáme jednu nebo více komponent Rozhodovací mřížky (TDecisionGrid) a připojíme je k Rozhodovacímu zdroji, TDecisionSource v Inspektoru objektů nastavením jejich vlastnosti DecisionSource na příslušnou komponentu Rozhodovacího zdroje.
 3. Pokračujeme v krocích 5 - 7 uvedenými v Návodu pro používání komponent podporujících rozhodování.
Popis toho co je zobrazeno v Rozhodovací mřížce a jak ji používat najdeme v Používání Rozhodovací mřížky. Pro přidání grafu na formulář, pokračujeme instrukcemi z Vytváření Rozhodovacích grafů.
Používání Rozhodovací mřížky
Komponenta Rozhodovací mřížky, TDecisionGrid, zobrazuje data z Rozhodovací kostky (TDecisionCube) připojené k Rozhodujícímu zdroji (TDecisionSource).
Implicitně, mřížka zobrazuje položky rozměrů na své levé straně a/nebo nahoře, v závislosti na seskupovacích instrukcích definovaných v datové množině. Kategorie, jedna pro každou datovou hodnotu, jsou zobrazeny pod každou položkou. Můžeme Více informací o speciálních vlastnostech a událostech Rozhodovací mřížky nalezneme ve Vlastnosti Rozhodovací mřížky.
Otevírání a uzavírání položek Rozhodovací mřížky
Pokud znaménko plus se zobrazuje v rozměrových nebo sumárních položkách, pak jedna nebo více položek napravo je uzavřeno (skryto). Můžeme otevřít další položky a kategorie kliknutím na znaménku. Znaménko minus indikuje úplně otevřené položky. Když klikneme na znaménko, pak položka se uzavře.
Reorganizování řádků a sloupců v Rozhodovací mřížce
Můžeme přetáhnout hlavičky řádků nebo sloupců na nové místo. Tímto způsobem můžeme reorganizovat mřížku a vidíme data z nové perspektivy jako data měnící seskupení. Tato služba může být zakázána.
Pokud vložíme Rozhodovacího pivota, pak k reorganizaci zobrazení můžeme přetáhnout jeho tlačítka.
Zmrazení pro detail v Rozhodovací mřížce
Můžeme zmrazit otáčení, abychom viděli více detailů v rozměru. Např. pokud klikneme pravým tlačítkem na popisu kategorie (hlavičce řádku) pro rozměr s ostatními sbalenými položkami, pak můžeme zvolit zmrazení a vidíme pouze data pro tuto kategorii. Když rozměr je zmrazený, pak nevidíme popisy kategorie pro které jsou zobrazeny v mřížce rozměry, neboť jsou zobrazeny pouze záznamy pro jednu hodnotu kategorie. Pokud máme Rozhodovacího pivota na formuláři, pak zobrazí hodnotu kategorie a pokud požadujeme můžeme ji změnit na ostatní hodnoty.
Pro zmrazení v rozměru, Pro opětovné udělání kompletního rozměru aktivního klikneme pravým tlačítkem na odpovídající tlačítko pivotu nebo klikneme pravým tlačítkem v levém horním rohu Rozhodovací mřížky a vybereme rozměr.
Omezování výběru rozměru v Rozhodovací mřížce
Můžeme změnit vlastnost ControlType Rozhodovacího zdroje k určení zda více než jeden rozměr může být vybrán pro každý směr v mřížce.

Vlastnosti Rozhodovací mřížky

Komponenta Rozhodovací mřížky TDecisionGrid, zobrazuje data z komponenty Rozhodovací kostky připojené k Rozhodovacímu zdroji. Implicitně data zobrazená v mřížce jsou spojena s položkami kategorií na levé straně a v horní části mřížky.
Následují některé speciální vlastnosti, které řídí vzhled a chování Rozhodovací mřížky:

Vytváření a používání Rozhodovacích grafů

Komponenta Rozhodovacího grafu, TDecisionGraph, prezentuje data křížové tabulky v grafickém formátu. Každý Rozhodovací graf zobrazuje hodnoty jedné sumarizace, jako je Sum, Count nebo Avg, pro jeden nebo více rozměrů.
V této části jsou ještě uvedeny tyto body:
Vytváření Rozhodovacích grafů
K vytvoření formuláře s jedním nebo více Rozhodovacími grafy:
 1. Provedeme kroky 1 - 3 uvedenými v bodě Návod pro používání komponent podporujících rozhodování.
 2. Přidáme jednu nebo více komponent Rozhodovacího grafu (TDecisionGraph) a připojíme je k Rozhodovacímu zdroji, TDecisionSource v Inspektoru objektů nastavením jejich vlastnosti DecisionSource na příslušnou komponentu Rozhodovacího zdroje.
 3. Pokračujeme v krocích 5 - 7 uvedenými v Návodu pro používání komponent podporujících rozhodování.
 4. Nakonec v místní nabídce grafu zvolíme Edit Chart k modifikaci vzhledu sérií grafu. Můžeme nastavit šablonu vlastností pro každý rozměr grafu, a pak nastavit jednotlivé vlastnosti sérií k přepsání implicitních hodnot.
Pro určení co zobrazit v Rozhodovacím grafu a jak jej používat se podívejte do Používání Rozhodovacích grafů.
Používání Rozhodovacích grafů
Komponenta Rozhodovacího grafu, TDecisionGraph, zobrazuje položky z Rozhodovacího zdroje jako dynamický graf, který se mění, když rozměry dat jsou otevírány, uzavírány, přetaženy nebo rearanžovány Rozhodovacím pivotem.
Zobrazovaná data jsou získána od speciálně formátované datové množiny, jako je TDecisionQuery. Implicitně první řádek rozměru je zobrazen jako osa x a první sloupec rozměru je zobrazen jako osa y.
Rozhodovací graf můžeme použít společně s Rozhodovací mřížkou. Rozhodovací mřížky a Rozhodovací grafy, které jsou spojeny se stejným Rozhodovacím zdrojem, prezentují stejné rozměry dat. K zobrazení různých sumárních dat pro stejné rozměry, můžeme připojit více než jeden Rozhodovací graf ke stejnému Rozhodovacímu zdroji. K zobrazení různých rozměrů, připojíme Rozhodovací grafy k různým Rozhodovacím zdrojům.
Např. na následujícím obrázku první Rozhodovací pivot a graf jsou spojeny s prvním Rozhodovacím zdrojem a druhý Rozhodovací pivot a graf s druhým. Každý graf tak může zobrazovat jiné rozměry.
Zobrazení Rozhodovacího grafu
Implicitně Rozhodovací graf znázorňuje sumární hodnoty pro kategorie v prvním aktivním řádku (okolo osy y) společně s hodnotami v prvním aktivním sloupci (okolo osy x). Každá zobrazovaná série se zobrazuje jako samostatná série.
Pokud je vybrán pouze jeden rozměr (např. kliknutím pouze na jedno tlačítko TDecisionPivot), pak je zobrazena pouze jedna série. Když používáme Rozhodovací pivot, pak jejími tlačítky můžeme určovat, které položky Rozhodovací kostky (rozměry) jsou zobrazovány. Ke změně os grafu, přetáhneme tlačítko rozměru Rozhodovacího pivotu z jedné strany na druhou. Když máme jednorozměrný graf se všemi tlačítky na jedné straně, pak můžeme použít ikonu Row nebo Column jako cíl tažení pro přidávání tlačítek na druhou stranu k vytvoření vícerozměrného grafu.
Pokud chceme aby v jeden okamžik byl aktivní pouze jeden sloupec a jeden řádek, pak můžeme nastavit vlastnost ControlType pro TDecisionSource na xtRadio. Pak může být aktivní pouze jedna položka pro každou osu Rozhodovací kostky a funkčnost Rozhodovacího pivotu bude odpovídat chování grafu. xtRadioEx pracuje stejně jako xtRadio, ale neumožňuje aby všechny rozměry řádků nebo sloupců byly uzavřeny.
Když máme jak Rozhodovací mřížku tak i Rozhodovací graf připojen ke stejnému TDecisionSource, pak pravděpodobně budeme chtít nastavit ControlType zpět na xtCheck k získání flexibilnějšího chování pro mřížku.
Přizpůsobování Rozhodovacího grafu
Komponenta rozhodovacího grafu, TDecisionGraph, zobrazuje položky z Rozhodovacího zdroje jako dynamický graf, který se mění když rozměry dat jsou otevírány, uzavírány, přetaženy nebo rearanžovány pomocí Rozhodovacího pivota. Můžeme změnit typ, barvy, typy označovačů čar grafu a mnoho dalších vlastností Rozhodovacího grafu.
Pro přizpůsobení grafu:
 1. V místní nabídce grafu zvolíme Edit Chart. Je zobrazeno dialogové okno editace grafu.
 2. Použijeme stránku Chart dialogového okna editace grafu k zobrazení seznamu viditelných sérií, vybereme sérii k použití, změníme typ grafu pro šablonu nebo sérii a nastavíme další vlastnosti grafu.

 3. Seznam Series na stránce Chart zobrazuje všechny rozměru Rozhodovací kostky (předcházené Template:) a současně viditelné kategorie. Každá kategorie nebo série je samostatný objekt. Můžeme: Popis ostatních záložek stránky Chart je uveden v nápovědě.
 4. Použijeme stránku Series k zřízení šablon rozměru; pak přizpůsobíme vlastnosti pro každou individuální sérii grafu.
Implicitně, všechny série jsou zobrazovány jako sloupcový graf a až do 16 přiřazených implicitních barev. Můžeme editovat typ šablony a vlastnosti k vytvoření nového implicitního grafu. Podrobnosti o šablonách  viz Nastavování implicitní šablony Rozhodovacího grafu. Instrukce pro přizpůsobení individuálních sérii nalezneme v  Přizpůsobování serií Rozhodovacího grafu.
Nastavování implicitní šablony Rozhodovacího grafu
Rozhodovací graf zobrazuje hodnoty ze dvou rozměrů Rozhodovací kostky: jeden rozměr je zobrazen jako osa grafu a druhý je použit k vytvoření množiny sérií. Šablona pro tento rozměr poskytuje implicitní vlastnosti pro tyto série (jako zda série jsou sloupce, čáry, oblasti apod.). Jak přecházíme z jednoho stavu do jiného, libovolné požadované série pro rozměr jsou vytvořeny pomocí typu série a dalších implicitních specifikací v šabloně.
Samostatná šablona je poskytnuta pro případ, kdy uživatel přejde do stavu pouze s jedním aktivním rozměrem. Jednorozměrný stav je často reprezentován koláčovým grafem a tedy pro tento případ je poskytnuta samostatná šablona.
Můžeme:
Změna implicitního typu grafu
Pro změnu implicitního typu grafu:
 1. Vybereme sérii v seznamu Series na stránce Chart dialogového okna Editoru grafu.
 2. Stiskneme tlačítko Change.
 3. Vybereme nový typ a uzavřeme dialogové okno.
Změna ostatních vlastností šablony Rozhodovacího grafu
Pro změnu barvy nebo ostatních vlastností šablony:
 1. Přejdeme na stránku Series v dialogovém okně Editoru grafu.
 2. Vybereme šablonu z rozbalovacího seznamu v horní části stránky.
 3. Přejdeme na příslušnou záložku a provedeme nastavení.
Prohlížení a nastavování vlastností Rozhodovacího grafu
K zobrazení a nastavení jiných vlastností než typ a série Rozhodovacího grafu:
 1. Přejdeme na stránku Chart v dialogovém okně Editoru grafu.
 2. Přejdeme na příslušnou záložku a provedeme nastavení.
Přizpůsobování sérií Rozhodovacího grafu
Šablony předávají mnoho implicitních hodnot pro každý rozměr Rozhodovací kostky, jako je typ grafu a jak jsou série zobrazeny. Ostatní implicitní hodnoty, jako je barva série, jsou definovány TDecisionGraph. Pokud požadujeme pak můžeme přepsat implicitní hodnoty pro každou sérii. Šablony jsou určené pro použití, když program vytváří série pro kategorie podle potřeby, a zrušeny, když  již dále nejsou zapotřebí. Pokud požadujeme, pak můžeme nastavit přizpůsobené série pro specifické hodnoty kategorie. Když série je zobrazená v grafu, pak můžeme použít Editor grafu k:
Změna typu grafu
Implicitně, každá série má stejný typ grafu, definovaný šablonou pro tento rozměr. Pro změnu všech sérií na stejný typ grafu, můžeme změnit typ šablony. Tím jsme se již zabývali v předchozí sekci. Pro změnu typu grafu pro jednu sérii:
 1. Vybereme sérii v seznamu Series na stránce Chart Editoru grafu.
 2. Stiskneme tlačítko Change.
 3. Vybereme nový typ a uzavřeme okno galerie.
 4. Označíme značku Save Series.
Změna ostatních vlastností sérií Rozhodovacího grafu
Pro změnu barvy nebo ostatních vlastností sérií Rozhodovacího grafu:
 1. Vybereme sérii v seznamu Series na stránce Chart Editoru grafu.
 2. Zvolíme příslušnou záložku a provedeme nastavení.
 3. Označíme značku Save Series.
Ukládání nastavení sérií Rozhodovacího grafu
Implicitně, při návrhu jsou ukládány pouze nastavení pro šablony. Změny provedené na některé serii jsou uloženy pouze tehdy, když je označena značka Save Series v dialogovém okně Editoru grafu.
Ukládaní sérií může být náročné na paměť a tedy pokud je nemusíme ukládat, pak není vhodné mít označenou značku Save Series.

Komponenty podporující rozhodování za běhu

Za běhu, uživatel může provádět mnoho operací kliknutím levým nebo pravým tlačítkem myši a tažením viditelných komponent podporujících rozhodování. Tyto operace jsou shrnuty v:

Rozhodovací pivot za běhu

Uživatel může:

Rozhodovací mřížky za běhu

Uživatel může:

Rozhodovací grafy za běhu

Uživatel může táhnou za strany na stranu a ze shora dolů v oblasti grafu k rolování nezobrazenými kategoriemi a hodnotami.

Komponenty podporující rozhodování a řízení spotřeby paměti

Když rozměr nebo sumarizace je zaveden do Rozhodovací kostky, pak je umístěn do paměti. Přidání nové sumarizace zvětšuje množství potřebné paměti lineárně: tj. Rozhodovací kostka se dvěmi sumarizacemi používá dvakrát více paměti než stejná kostka s jednou sumarizací, Rozhodovací kostka se třemi sumarizacemi používá třikrát více paměti, atd. Zvětšování počtu rozměrů zvětšuje potřebnou paměť rychleji. Přidání rozměru s 10 hodnotami zvětší potřebnou paměť 10x. Přidání rozměru se 100 hodnotami, zvětší potřebnou paměť 100x. Tedy přidávání rozměrů k Rozhodovací kostce způsobuje značnou spotřebu paměti a může snadno způsobit problémy. Tento efekt je obzvláště značný, když přidávaný rozměr má mnoho hodnot.
Spotřeba paměti může být omezena následujícími technikami:

Nastavování maxima rozměrů, sumarizací a buněk

Vlastnosti MaxDimensions a MaxSummaries Rozhodovací kostky, mohou být použity s vlastností CubeDim->ActiveFlag k řízení kolik rozměrů a sumarizací může být zavedeno. Maximální hodnoty můžeme nastavit na stránce Cube Capacity Editoru Rozhodovací kostky k omezení spotřeby paměti.
Omezováním počtu rozměrů nebo sumarizací umožňujeme stanovit limit potřebné paměti pro Rozhodovací kostku. Není zde ale uvažován rozdíl mezi rozměry s malým počtem hodnot a těmi, které jich mají velmi mnoho. Pro větší řízení potřebné paměti pro Rozhodovací kostku, můžeme také omezit počet buněk v kostce. Provedeme to nastavením na stránce Cube Capacity Editoru rozhodovací kostky.

Nastavování stavu rozměru

Vlastnost ActiveFlag řídí, které rozměry jsou zaváděny. Můžeme nastavit tuto vlastnost na stránce Dimension Settings Editoru Rozhodovací kostky pomocí ovladače Activity Type. Když tento ovladač je nastaven na Active, pak rozměr je zaveden nepodmíněně a vždy zabírá paměť. Nezapomeňte, že počet rozměrů v tomto stavu musí být vždy menší než MaxDimensions a počet sumarizací nastavených na Active musí být menší než MaxSummaries.
Když ActiveFlag je nastaveno na AsNeeded, pak rozměr nebo sumarizace je zaváděna pouze pokud neporušuje limity MaxDimensions, MaxSummaries nebo MaxCells. Tedy takto označené rozměry a sumarizace nemusí být stále zavedeny.

Používání stránkových rozměrů

Když Binning je nastaveno na Set na stránce Dimension Settings Editoru Rozhodovací kostky a Start Value není NULL, pak rozměr můžeme být "stránkován" nebo "trvale sbalen". Můžeme přistupovat pouze pro jednu hodnotu z tohoto rozměru v jeden okamžik, i když můžeme programově přistupovat k sérii hodnot sekvenčně.
 
22. Použití komponent podporujících rozhodování