4. Administrátor BDE

Administrátor BDE umožňuje konfigurovat BDE, vytvářet a rušit ovladače ODBC a vytvářet a udržovat databázové přezdívky.
Administrátor BDE spustíme volbou Start | Programs | Borland C++ Builder | BDE Administrator.
Okno Administrátora BDE zobrazuje informace na dvou panelech:

Znaky plus před objekty v levém panelu indikují, že objekty obsahují další objekty. K zobrazení těchto objektů, klikneme na znak plus. Když objekt je rozbalen k zobrazení svých podřízených objektů, pak znak plus se změní na mínus. K ukrytí podřízených objektů klikneme na znak mínus.
K zobrazení informací o objektu v levém panelu, dvojitě klikneme na objekt. Pravý panel zobrazí jednu nebo více stránek informací o objektu. Např. když v levém panelu je vybrána přezdívka databáze, pak pravý panel zobrazuje stránku Definition obsahující typ databáze, cestu a další parametry. Parametry, které jsou uvedeny tučně není možno modifikovat. Všechny ostatní parametry zobrazené v pravém panelu jsou editovatelné.
V levém panelu před jménem objektů se vyskytují následující barevné symboly:
 
Ikona Význam
Zelený rámeček Databáze je otevřena.
Zelená šipka Objekt je v editačním režimu. Jsou změny v objektu, které zatím nejsou aplikovány.
Zelená šipka s červeným proužkem Objekt je nově vytvořen a může být aplikován.
Červené X Objekt bude zrušen.

Změny se projeví pouze, když je aplikujeme. Aplikací změn je uděláme trvalými. To provedeme kliknutím na červené šipce nebo přetažením ikony červené šipky na vyšší úroveň kde chceme změny aplikovat. Můžeme také v místní nabídce zvolit Apply.
Paleta nástrojů Administrátora BDE obsahuje následující tlačítka pro provádění příkazů:
 
Tlačítko Příkaz
Open Otevírá nebo uzavírá vybraný objekt.
Delete Ruší vybraný objekt
Cancel Ruší modifikace na současném objektu.
Apply Odevzdává modifikace vybranému objektu.

Stránka databází zobrazuje přezdívky dostupných databází. K zobrazení stránky databází klikneme na záložku Databases v levém panelu Administrátora BDE. Současné nastavení můžeme prohlížet nebo editovat na stránkách v pravém panelu.
Stránka konfigurací umožňuje přidávat a konfigurovat ovladače ODBC, konfigurovat další standardní a SQL ovladače a konfigurovat BDE. K zobrazení stránky konfigurací klikneme na záložku Configuration v levém panelu Administrátora BDE. Současné nastavení můžeme prohlížet a editovat na stránce Definition v pravém panelu. Dříve než použijeme tuto stránku pro změnu našeho konfiguračního souboru BDE, musíme uzavřít všechny otevřené BDE aplikace. Změny se projeví při příštím spuštění BDE aplikace.
Obsah pravého panelu závisí na vybraném prvku v levém panelu. Je zde vždy stránka Definition.
Jestliže v levém panelu expandujeme prvek System, pak vidíme tyto prvky
INIT
Formats
  Date
  Time
  Number
Nastavení System INIT jsou nastavení, která BDE použije při spuštění aplikace. Tyto informace jsou uloženy v registrech Windows. Pokud v levém panelu vybereme INIT, pak nastavení je zobrazeno na stránce Definition v pravém panelu. V následují tabulce je uveden seznam všech konfigurovatelných systémových a síťových parametrů. Ke změně nastavení, parametr vybereme, zapíšeme novou hodnotu a po dokončení editací stiskneme tlačítko Apply k uložení těchto změn.
 
Parametr Popis
AUTO ODBC  Při nastavení na TRUE jsou importovány instalované ovladače ODBC a datové zdroje pokaždé při inicializaci BDE. Implicitně: FALSE. Nastavení na TRUE není doporučováno.
DATA REPOSITORY Jméno aktivního datového slovníku.
DEFAULT DRIVER Použitý ovladač, když databáze je určena souborem a jméno tabulky nemá příponu.
LANGDRIVER Jazykový ovladač použitý při vytváření tabulek, řadícího pořadí a pod.
LOCAL SHARE Schopnost sdílet přístup k lokálním datům mezi aktivní BDE aplikací a aktivní ne-BDE aplikací. Implicitně: FALSE.
LOW MEMORY USAGE LIMIT Maximální množství dolní paměti, které se BDE pokusí použít v Kslabikách.
MAXBUFSIZE Maximální množství paměti pro datovou cache databáze v Kslabikách. Může být libovolné celé číslo větší než MINBUFSIZE a menší než je celková velikost RAM dostupná ve Windows. Musí být násobkem 128. Implicitně: 2048.
MAXFILEHANDLES Maximální počet madel souborů používaných BDE. Může to být celé číslo z intervalu <5, 4096>. Vyšší hodnoty zvyšují výkonnost, ale používají více zdrojů Windows. Implicitně: 48.
MEMSIZE Maximální množství paměti, které BDE bude používat (v Mslabikách). Implicitně: 16 MB. Maximálně 205. 
MINBUFSIZE Minimální množství paměti pro datovou cache databáze v K slabikách. Může to být celé číslo z intervalu <32, 65535>. Musí být menší než celkové množství RAM paměti dostupné ve Windows. Implicitně: 128.
MTS POOLING Nastavíme na TRUE pro povolení MTS spojování, což zmenšuje čas připojení k otevřené databázi. Implicitně: FALSE.
SHAREDMEMLOCATION Preferovaná adresa správce sdílené paměti. Správce sdílené paměti a správce sdílené vyrovnávací paměti jsou zavedeny na preferovanou adresu. Když dochází ke konfliktu s jinou aplikací, pak tato adresa je modifikována.
SHAREDMEMSIZE Maximální množství paměti, kterou BDE použije pro sdílené zdroje v K slabikách. Implicitně 2048 KB. Minimální hodnota: 2048 KB. 
SQLQRYMODE Metoda pro zpracování dotazů na SQL data. Může být NULL, SERVER nebo LOCAL. Parametr je používán pouze, když je instalován ovladač SQL Link. Implicitně: NULL.
SYSFLAGS Pouze pro interní použití BDE. Parametr nesmíme modifikovat.
VERSION Popisuje současnou verzi BDE.

Nastavení systémového formátu datumu (System Formats Date) specifikuje jak jsou převáděny řetězce na datumové hodnoty. Pokud v levém panelu vybereme Date, pak nastavení je zobrazeno na stránce Definition v pravém panelu. Tato nastavení jsou popsána v následující tabulce.
 
Parametr Popis
SEPARATOR Znak použitý k oddělení měsíce, dne a roku v datumové hodnotě; např. / v "12/31/96". Implicitně je používán znak určený národnostním nastavením Windows v době instalace BDE.
MODE Řídí pořadí částí měsíce, dne a roku a může být 0 (pro MDY), 1 (pro DMY) nebo 2 (pro YMD). Implicitně je použito pořadí určené národnostním nastavením Windows v době instalace BDE.
FOURDIGITYEAR Specifikuje počet číslic hodnoty roku (dvě nebo čtyři). Při hodnotě TRUE, je rok zobrazován čtyřmi číslicemi. Implicitní hodnota je FALSE.
YEARBIASED Říká aplikaci BDE zda k roku zadanému dvěmi číslicemi přidávat 1900. Např. při TRUE a zadání "7/21/96", tuto hodnotu aplikace interpretuje jako "7/21/1996", jinak je interpretováno jako "7/21/0096". Implicitně: TRUE.
LEADINGZEROM Specifikuje zda jednomístné číslo měsíce má být zobrazeno s úvodní nulou. Např. pokud zadáme "1/1/80" a tento parametr má hodnotu TRUE, pak hodnota je interpretována jako "01/1/80", při FALSE hodnota je "1/1/80". Implicitně: FALSE.
LEADINGZEROD Specifikuje zda jednomístné číslo dne má být zobrazeno s úvodní nulou. Např. pokud zadáme "1/1/80" a tento parametr má hodnotu TRUE, pak hodnota je interpretována jako "1/01/80", při FALSE hodnota je "1/1/80". Implicitně: FALSE.

Nastavení systémového formátu času (System Formats Time) specifikuje jak jsou převáděny řetězce na časové hodnoty. Pokud v levém panelu vybereme Time, pak nastavení je zobrazeno na stránce Definition v pravém panelu. Tato nastavení jsou popsána v následující tabulce.
 
Parametr Popis
TWELVEHOUR Určuje, zda časové hodnoty jsou vyjádřeny pomocí 24 hodinových hodin. Implicitně: TRUE.
AMSTRING Znakový řetězec použitý k indikaci dopoledne, když TWELVEHOUR je TRUE. Implicitně: AM.
PMSTRING Znakový řetězec použitý k indikaci odpoledně, když TWELVEHOUR je TRUE. Implicitně: PM.
SECONDS Určuje, zda časová hodnota obsahuje sekundy. Implicitně: TRUE.
MILSECONDS Určuje, zda časová hodnota obsahuje milisekundy. Implicitně: FALSE.

Nastavení systémového formátu čísel (System Formats Number) specifikuje jak jsou převáděny řetězce na číselné hodnoty. Pokud v levém panelu vybereme Number, pak nastavení je zobrazeno na stránce Definition v pravém panelu. Tato nastavení jsou popsána v následující tabulce.
 
Parametr Popis
DECIMALSEPARATOR Znak používaný pro oddělení celočíselné a desetinné části; např. znak tečky. Implicitně: standardní oddělovač nastavený v národnostním nastavení v Control Panel Windows.
THOUSANDSEPARATOR Znak používaný pro oddělení tisíců; např. znak čárky. Implicitně: standardní oddělovač nastavený v národnostním nastavení v Control Panel Windows.
DECIMALDIGITS Určuje maximální počet desetinných míst při převodu řetězce na číslo. Implicitně: 2.
LEADINGZERON Určuje zda čísla mezi .1 a 1 používají úvodní nulu; např. 0.12. Implicitně: TRUE.Nyní se budeme zabývat popisem voleb nabídky.
 
Nabídka Object Popis
Open Otevírá vybraný objekt.
Close Uzavírá vybraný objekt.
New Vytváří novou instanci třídy vybraného objektu.
Delete Ruší vybraný objekt.
Rename Mění jméno objektu.
Apply Ukládá vybraný objekt, včetně všech změn provedených na objektech v jeho stromu.
Cancel Ruší současnou operaci.
Save As Ukládá vybraný objekt pod jiným jménem.
ODBC Administrator Vyvolává Administrátor ODBC pro konfiguraci ODBC ovladačů.
Vendor Configuration Zavádí příslušnou konfigurační utilitu pro vybraný ovladač nebo přezdívku.
Version Information  Zobrazuje informace o verzi BDE a DLL.
Open Configuration Otevírá konfigurační soubor BDE.
Save As Configuration Ukládá současné nastavení BDE pod jiným jménem.
Merge Configuration Kombinuje konfigurační soubor se současným souborem.
Options Nastavuje ukládací volby konfigurace a ovladačů ODBC.
Exit Ukončuje Administrátora BDE.
Nabídka Edit
Undo Ruší poslední příkaz (návrat do předchozího stavu).
Cut Vystřihuje vybraný parametr nebo položku dat do schránky.
Copy Kopíruje vybraný parametr nebo položku dat do schránky.
Paste Vkládá obsah schránky do vybrané položky nebo na místo kurzoru v textu.
Delete Ruší vybraný text.
Select All  Vybírá všechen text v současném editačním ovladači.
Nabídka View
Toolbar Je-li tento prvek nápovědy označen, pak v horní části Administrátora BDE je zobrazena paleta nástrojů. 
Status Bar  Je-li tento prvek nápovědy označen, pak ve spodní části Administrátora BDE je zobrazen stavový řádek.
Previous Umožňuje přesun na předchozí vybraný objekt (pokud je) v levém panelu.
Refresh Překresluje zobrazení vybraného objektu a jeho potomků.
Nabídka Options
Show Confirmations Při označení je zobrazováno potvrzovací okno před provedením libovolné modifikace.
Show Warnings Při označení jsou zobrazována varování.
Nabídka Help
Contents Zobrazuje okno obsahu nápovědy.
About Zobrazuje informace o verzi a autorských právech.


Stránka Databases zobrazuje přezdívky pro dostupné databáze. Administrátor BDE můžeme použít k zobrazování, vytváření a modifikaci přezdívek BDE. V následující tabulce je uveden seznam všech úloh, které můžeme provádět.
 
Úloha Postup
Zobrazení přezdívky Přezdívku vybereme v levém panelu a její definice je zobrazena v pravém panelu.
Vytvoření přezdívky V levém panelu vybereme objekt databáze a v její místní nabídce zvolíme New. V dialogovém okně New Database Alias vybereme ovladač a stiskneme OK. Zapíšeme jméno pro přezdívku v levém panelu. Zadáme cestu pro přezdívku v parametru PATH nebo SERVER NAME na stránce Definitions v pravém panelu. V místní nabídce databázového objektu v levém panelu zvolíme Apply k vytvoření přezdívky.
Modifikace přezdívky Modifikovanou přezdívku vybereme v levém panelu, v pravém panelu provedeme požadovanou modifikaci a volbou Apply v místní nabídce databázového objektu přezdívku aktualizujeme.
Zrušení přezdívky V levém panelu vybereme rušenou přezdívku, v její místní nabídce zvolíme Delete a zrušení zapíšeme volbou Apply v místní nabídce přezdívky.

Pokud vytváříme novou přezdívku ODBC, musíme definovat její DSN dříve než se můžeme připojit k této databázi.Stránka Configuration umožňuje přidávat a konfigurovat ovladače ODBC, konfigurovat ostatní standardní a SQL ovladače a konfigurovat BDE. Současné nastavení můžeme zobrazit a editovat na stránce Definition v pravém panelu. Dříve než použijeme tuto stránku ke změně našeho konfiguračního souboru BDE, musíme uzavřít všechny otevřené BDE aplikace. Změny se projeví až při dalším spuštění BDE aplikace.
K uložení konfiguračních informací zvolíme Object | Apply nebo stiskneme tlačítko Apply. Konfigurační informace jsou ukládány na dvou místech: Kde a jak jsou uloženy konfigurační informace záleží na nastavení v dialogovém okně Options. Pro uložení současného nastavení do jiného souboru než IDAPI.CFG, zvolíme Object | Save As Configuration.

Konfigurace ODBC

Nejsnadnější způsob konfigurace ODBC je vybrat ODBC pod Drivers na stránce Configuration nebo vybrat ODBC na stránce Databases. Dále zvolíme Object | ODBC Administrator (pro ovladače ODBC verze 2.x je zobrazen Administrátor ODBC a pro ovladače ODBC verze 3.x je zobrazeno dialogové okno DataSources). Dále postupujeme podle pokynů výrobce.
ODBC také můžeme konfigurovat manuálně. Tím se zde ale nebudeme zabývat.

Nastavení ovladačů

Nastavení ovladačů použijeme k modifikaci nastavení, které BDE používá k určení jak aplikace vytváří, řadí a zpracovává tabulky. K zobrazení těchto nastavení přejdeme v levém panelu na stránku Configuration a po výběru jména ovladače je nastavení zobrazeno na stránce Definition v pravém panelu.
K modifikaci nastavení vybereme ovladač a požadovaný konfigurační parametr. Zrušíme starou hodnotu a zapíšeme novou do odpovídající editační položky. Po dokončení editace zvolíme Object | Apply k uložení změn. Pro přidávání nového ODBC ovladače zvolíme Object | New.
Jednotlivé parametry závisí na typu databáze a nejsou zde popsány.

  1. Pokuste se vytvořit přezdívku pro nějakou databázi. Např. vytvořte přezdívku pro databázovou tabulku vytvořenou v kapitole 2.
  2. V minulé části při seznamování s databázovými aplikacemi jsme také používali cvičnou databázi pro Sybase SQL Anywhere. Pokuste se vytvořit přezdívku pro tuto databázi.
4. Administrátor BDE