9. Další příklady komponent
 1. Budeme pokračovat ve vývoji komponenty z předchozí kapitoly a umožníme editovat připojenou datovou položku. Protože se jedná o editační ovladač musíme implicitně nastavit jeho vlastnost ReadOnly na false (v konstruktoru i v definici vlastnosti).

 2. __fastcall TDBCalendar::TDBCalendar (TComponent* Owner)
    : TSampleCalendar(Owner)
  {
    FReadOnly = false;             // set the default value
    ...
  }
  Nás ovladač musí reagovat na zprávy Windows týkající se myši (WM_LBUTTONDOWN, WM_MBUTTONDOWN a WM_RBUTTONDOWN) a zprávy klávesnice (WM_KEYDOWN). K umožnění, aby ovladač reagoval na tyto zprávy, musíme zapsat obsluhy reagující na tyto zprávy.
  Chráněná metoda MouseDown je metoda pro událost ovladače OnMouseDown. Ovladač sám volá MouseDown v reakci na zprávu stisknutí tlačítka myši od Windows. Když přepisujeme zděděnou metodu MouseDown, můžeme vložit kód, který poskytuje ostatní reakce voláním události OnMouseDown. Do třídy TDBCalendar přidáme metodu MouseDown:
  class PACKAGE TDBCalendar : public TSampleCalendar
  {
  protected:
    virtual void __fastcall MouseDown(TMouseButton Button,
                                      TShiftState Shift, int X, int Y);
  };
  a do souboru CPP tuto metodu zapíšeme:
  void __fastcall TDBCalendar::MouseDown(TMouseButton Button,
                                         TShiftState Shift, int X, int Y)
  {
    TMouseEvent MyMouseDown;
    if (!FReadOnly && FDataLink->Edit())
      TSampleCalendar::MouseDown(Button, Shift, X, Y);
    else {
      MyMouseDown = OnMouseDown;
      if (MyMouseDown != NULL) MyMouseDown(this, Button, Shift, X, Y);
    }
  }
  Když MouseDown reaguje na zprávu myši, pak zděděná metoda MouseDown je volána pouze, jestliže vlastnost ReadOnly ovladače je nastavena na false a jestliže objekt datového spoje je v editačním režimu (položka může být editována). Jestliže položka nemůže být editována, pak je provedena obsluha události OnMouseDown (existuje-li).
  Metoda KeyDown je chráněná metoda pro událost OnKeyDown ovladače. Ovladač sám volá KeyDown v reakci na zprávu stisknutí klávesy od Windows. Obdobně jako MouseDown přepíšeme i KeyDown:
  class PACKAGE TDBCalendar : public TSampleCalendar
  {
  protected:
    virtual void __fastcall KeyDown(unsigned short &Key,TShiftState Shift);
  };
  Zapíšeme metodu KeyDown do souboru CPP:
  void __fastcall TDBCalendar::KeyDown(unsigned short &Key,TShiftState Shift)
  {
    TKeyEvent MyKeyDown;
    Set<unsigned short, 0, 8> keySet;
    keySet = keySet << VK_UP << VK_DOWN << VK_LEFT << VK_RIGHT << VK_END <<
                       VK_HOME << VK_PRIOR << VK_NEXT;
    if (!FReadOnly && (keySet.Contains(Key)) && FDataLink->Edit())
      TCustomGrid::KeyDown(Key, Shift);
    else {
      MyKeyDown = OnKeyDown;
      if (MyKeyDown != NULL) MyKeyDown(this, Key, Shift);
    }
  }
 3. Jsou dva typy datových změn: změna v hodnotě položky, která musí být zohledněna v ovladači a změna v ovladači, která musí být provedena v datové položce. Komponenta TDBCalendar má metodu DataChange, která zpracovává změny v hodnotě položky a tak první typ změn je již ošetřen. Třída položky datového spoje má událost OnUpdateData, která nastane, když uživatel modifikuje obsah ovladače. Ovladač kalendáře má metodu UpdateData, kterou můžeme použít k obsloužení této události. Přidáme tedy metodu UpdateData do deklarace třídy formuláře:

 4. class PACKAGE TDBCalendar : public TSampleCalendar
  {
  private:
    void __fastcall UpdateData(TObject *Sender);
  };
  do souboru CPP zapíšeme metodu UpdateData:
  void __fastcall TDBCalendar::UpdateData(TObject *Sender)
  {
    FDataLink->Field->AsDateTime = CalendarDate;
  }
  a v konstruktoru TDBCalendar přiřadíme metodu UpdateData události OnUpdateData
  __fastcall TDBCalendar::TDBCalendar(TComponent* Owner)
   : TSampleCalendar(Owner)
  {
    FDataLink = new TFieldDataLink();
    FDataLink->OnDataChange = DataChange;
    FDataLink->OnUpdateData = UpdateData;
  }
 5. Když je nastavena nová hodnota, pak je volána metoda Change ovladače kalendáře. Change volá obsluhu události OnChange (pokud existuje). Uživatel komponenty může zapsat kód obsluhy události OnChange k reagování na změnu datumu. Musíme tedy přidat novou metodu Change do komponenty TDBCalendar

 6. class TDBCalendar : public TSampleCalendar
  {
  protected:
    virtual void __fastcall Change();
  };
  a zapsat metodu Change, volající metodu Modified, která informuje datový spoj, že datum bylo změněno a potom volá zděděnou metodu Change:
  void __fastcall TDBCalendar::Change()
  {
    if (FDataLink != NULL) FDataLink->Modified();
    TSampleCalendar::Change();
  }
 7. Posledním krokem při vytváření editovatelného ovladače je aktualizace datového spoje na novou hodnotu. To nastává, když změníme hodnotu v ovladači a ovladač opustíme (klinutím mimo ovladač nebo stiskem klávesy Tab). VCL má definovány zprávy pro operace s ovladačem. Např. zpráva CM_EXIT je zaslána, když uživatel ovladač opustí. Můžeme zapsat obsluhu zprávy, která na zprávu bude reagovat. V našem případě, když uživatel opustí ovladač, metoda CMExit (obsluha zprávy pro CM_EXIT) reaguje aktualizací záznamu v datovém spoji na změněnou hodnotu. Do komponenty přidáme obsluhu zprávy:

 8. class PACKAGE TDBCalendar : public TSampleCalendar
  {
  private:
    void __fastcall CMExit(TWMNoParams &Message);
  BEGIN_MESSAGE_MAP
    MESSAGE_HANDLER(CM_EXIT, TWMNoParams, CMExit)
  END_MESSAGE_MAP(TSampleCalendar)
  };
  a do souboru CPP zapíšeme:
  void __fastcall TDBCalendar::CMExit(TWMNoParams & Message)
  {
    try
    {
      FDataLink->UpdateRecord();
    }
    catch(...)
    {
      SetFocus();
      throw;
    }
  }
  Tím je vývoj editovatelné komponenty hotov.
 9. Pokud se chcete s vytvářením komponent dále seznamovat, pak si můžete stáhnout tento soubor. Obsahuje zdrojové kódy několika komponent. Jedná se o komponenty, které jsou nainstalované na stránce Sample Palety komponent. Můžete se v nich seznámit s registrací ovladače, implementací editoru vlastnosti a registrací editoru vlastnosti.
9. Další příklady komponent